skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
<i>The Cult of St. Katherine of Alexandria in Early Medieval Europe</i> (review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cult of St. Katherine of Alexandria in Early Medieval Europe (review)

Julia M. H. Smith

The Catholic Historical Review, 2009, Vol.95(2), pp.324-325 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-0708 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/cat.0.0355

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Julia M. H. Smith

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...