skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Police and Criminal Law in the Treaty of Lisbon

Ladenburger, Clemens

European Constitutional Law Review, 2008, Vol.4(1), pp.20-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-0196 ; E-ISSN: 1744-5515 ; DOI: 10.1017/S1574019608000205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Police and judicial co-operation in the European Union.(Brief Article)(Book Review)

Reference & Research Book News, May, 2006

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ladenburger, C.
  2. Ladenburger, Clemens

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...