skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRIC CONNECTOR

Hans Joseph Kerman

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONNECTION TERMINAL

Hans Joseph Kerman

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beethoven's Opus 131 and the uncanny

Kerman, Joseph

19th Century Music, Fall-Spring, 2001, p.155(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2076

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONNECTION TERMINAL

Hans Joseph Kerman ; Michael Meyer ; Gerberding Wolfgang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

接続端子
CONNECTION TERMINAL

Hans Joseph Kerman ; Michael Meyer ; Gerberding Wolfgang

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERMUTADOR DE CALOR

William Joseph Kerman ; Charles Elmer Goodremote ; Richard Mark Dekeuster

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hans Joseph Kerman
  2. Michael Meyer
  3. Gerberding Wolfgang
  4. Richard Mark Dekeuster
  5. Kerman, Joseph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...