skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product lifecycle management framework for business transformation

Ilkka D.M. Donoghue ; Lea T. Hannola ; Jorma J. Papinniemi

LogForum (Poznań, Poland), 01 September 2018, Vol.14(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1734-459X ; E-ISSN: 1734-459X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lea T. Hannola
  2. Hannola, L
  3. Jorma J. Papinniemi
  4. Papinniemi, J
  5. Donoghue, I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...