skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incremental introduction of behaviors with static software architecture

Jokinen, Jyke ; Järvinen, Hannu-Matti ; Mikkonen, Tommi

Computer Standards & Interfaces, 2003, Vol.25(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; E-ISSN: 1872-7018 ; DOI: 10.1016/S0920-5489(02)00092-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Influence in the Linux Kernel Community
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence in the Linux Kernel Community

Aaltonen, Timo ; Jokinen, Jyke; Feller, Joseph (Editor) ; Fitzgerald, Brian (Editor) ; Scacchi, Walt (Editor) ; Sillitti, Alberto (Editor)

IFIP — The International Federation for Information Processing, Open Source Development, Adoption and Innovation: IFIP Working Group 2.13 on Open Source Software, June 11–14, 2007, Limerick, Ireland, pp.203-208

ISBN: 9780387724850 ; ISBN: 0387724850 ; E-ISBN: 9780387724867 ; E-ISBN: 0387724869 ; DOI: 10.1007/978-0-387-72486-7_16

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jokinen, Jyke
  2. Mikkonen, Tommi
  3. Sillitti, Alberto
  4. Jaervinen, H-M
  5. Scacchi, Walt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...