skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The appointments process and the administrative presidency.(Essay)

Aberbach, Joel D. ; Rockman, Bert A.

Presidential Studies Quarterly, March, 2009, Vol.39(1), p.38(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contemporary Presidency: Who Wants Presidential Supremacy? Findings from the Institutions of American Democracy Project

Aberbach, Joel D. ; Peterson, Mark A. ; Quirk, Paul J.

Presidential Studies Quarterly, Sept, 2007, Vol.37(3), p.515(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Power: Forging the Presidency for the Twenty-First Century

Aberbach, Joel D.

Presidential Studies Quarterly, June, 2002, Vol.32(2), p.432(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joel D. Aberbach
  2. Aberbach, Joel D.
  3. Aberbach, Joel
  4. Shapiro, Robert
  5. Bert A. Rockman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...