skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global gene expression analyses of hematopoietic stem cell-like cell lines with inducible Lhx2 expression

Richter, Karin ; Wirta, Valtteri ; Dahl, Lina ; Bruce, Sara ; Lundeberg, Joakim ; Carlsson, Leif ; Williams, Cecilia

BMC Genomics, 2006, Vol.7(1), p.75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-7-75 ; PMID: 16600034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

CloudMAC Ram Prioritering: Prioritering and dirigering av IEEE802.11 ramar i ett OpenDaylight kontrolleratnätverk
CloudMAC Frame Prioritization: QoS and routing of IEEE802.11 frames in a Opendaylight controlled network

Joakim, Carlsson; Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Förfarande för framställning av ett ihåligt blad avsett för en stator-eller rotorkomponent

Jan Lundgren ; Joakim Carlsson ; Peter Jonsson ; Boerje Nordin

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Förfarande för framställning av ett ihåligt blad avsett för en stator-eller rotorkomponent

Jan Lundgren ; Joakim Carlsson ; Peter Jonsson ; Boerje Nordin

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Swedish  (2)
 2. English  (2)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Boerje Nordin
 2. Jan Lundgren
 3. Joakim Carlsson
 4. Peter Jonsson
 5. Joakim, Carlsson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...