skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using case based reasoning for basis development in intelligent decision systems

Mcgovern, Jim ; Samson, Danny ; Wirth, Andrew

European Journal of Operational Research, August 25, 1994, Vol.77(1), p.40(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and apparatus for H-ARQ process memory management

Sidi Jonathan ; Jim Samson

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND APPARATUS FOR H-ARQ PROCESS MEMORY MANAGEMENT

Sidi Jonathan ; Jim Samson

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und Vorrichtung für die H-ARQ Vorgangsspeicherverwaltung
Procédés et appareil pour gestion de mémoire de processus H-ARQ
Methods and apparatus for H-ARQ process memory management

Sidi, Jonathan ; Jim, Samson

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and apparatus for H-ARQ process memory management

Sidi Jonathan ; Jim Samson

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und Vorrichtung für die H-ARQ Vorgangsspeicherverwaltung
Procédé et appareil pour gestion de mémoire de processus H-ARQ
Method and apparatus for H-ARQ process memory management

Sidi, Jonathan ; Jim, Samson

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and apparatus for H-ARQ process memory management

Sidi Jonathan ; Jim Samson

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und Vorrichtung für die H-ARQ Vorgangsspeicherverwaltung
Procédé et appareil pour gestion de mémoire de processus H-ARQ
Method and apparatus for H-ARQ process memory management

Sidi, Jonathan ; Jim, Samson

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und Vorrichtung für die H-ARQ-Vorgangsspeicherverwaltung
Procédés et appareil pour gestion de mémoire de processus H-ARQ
Methods and apparatus for H-ARQ process memory management

Sidi, Jonathan ; Jim, Samson

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply: Letter: Blooming brilliant.(Guardian Leader Pages)(Letter to the editor)

Jim Samson

The Guardian (London, England), Feb 25, 2014, p.33

ISSN: 0261-3077

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR H-ARQ PROCESS MEMORY MANAGEMENT

Sidi Jonathan ; Jim Samson

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and apparatus for h-arq process memory management

Sidi Jonathan ; Jim Samson

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM UND VERFAHREN ZUR DNS VORAUSLADUNG
SYSTEME ET PROCEDE DE REALISER PRÉLECTURE D'UN SERVEUR DNS
SYSTEM AND METHOD OF PERFORMING DOMAIN NAME SERVER PRE-FETCHING

Mir, Idris ; Vijayakumar, Rajiv K ; Jim, Samson ; Bapst, Mark

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD OF PERFORMING DOMAIN NAME SERVER PRE-FETCHING

Mir Idris ; Vijayakumar Rajiv K ; Jim Samson ; Bapst Mark

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM UND VERFAHREN ZUR DNS VORAUSLADUNG
SYSTEME ET PROCEDE DE REALISER PRÉLECTURE D'UN SERVEUR DNS
SYSTEM AND METHOD OF PERFORMING DOMAIN NAME SERVER PRE-FETCHING

Mir, Idris ; Vijayakumar, Rajiv K ; Jim, Samson ; Bapst, Mark

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method of establishing transmission control protocol connections

Vijayakumar Rajiv K ; Mir Idreas ; Jim Samson ; Bapst Mark

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ET PROCÉDÉ POUR EFFECTUER UNE PRÉ-LECTURE DE SERVEUR DE NOM DE DOMAINE
SYSTEM AND METHOD OF PERFORMING DOMAIN NAME SERVER PRE-FETCHING

Mir, Idris ; Vijayakumar, Rajiv K ; Jim, Samson ; Bapst, Mark

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ÜBERTRAGUNGSSTEUERUNGSPROTOKOLLVERBINDUNGEN
SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS DE PROTOCOLE DE COMMANDE DE TRANSMISSION
SYSTEM AND METHOD OF ESTABLISHING TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL CONNECTIONS

Vijayakumar, Rajiv K ; Mir, Idreas ; Jim, Samson ; Bapst, Mark

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING MEMORY RESOURCE(S) OF A WIRELESS HANDHELD COMPUTING DEVICE

Mir Idris ; Vijayakumar Rajiv K ; Jim Samson ; Bapst Mark

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method of establishing transmission control protocol connections

Vijayakumar Rajiv K ; Mir Idreas ; Jim Samson ; Bapst Mark

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (3)
 2. 2009đến2010  (19)
 3. 2011đến2012  (19)
 4. 2013đến2015  (44)
 5. Sau 2015  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (77)
 2. Tin tức  (8)
 3. Bài báo  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (87)
 2. French  (31)
 3. German  (21)
 4. Chinese  (16)
 5. Korean  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jim Samson
 2. Jim, Samson
 3. Bapst Mark
 4. Vijayakumar Rajiv K
 5. Mir Idreas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...