skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How we can measure the non-driving-task engagement in automated driving: Comparing flow experience and workload

Ko, Sang Min ; Ji, Yong Gu

Applied Ergonomics, February 2018, Vol.67, pp.237-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870 ; DOI: 10.1016/j.apergo.2017.10.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability risk level evaluation for physical user interface of mobile phone

Jin, Beom Suk ; Ji, Yong Gu

Computers in Industry, 2010, Vol.61(4), pp.350-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; DOI: 10.1016/j.compind.2009.12.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment model for perceived visual complexity of automotive instrument cluster.(Author abstract)

Yoon, Sol Hee ; Lim, Jihyoun ; Ji, Yong Gu

Applied Ergonomics, Jan, 2015, Vol.46, p.76(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

F4-4 The effects of smartphone width on touch performance

Lee, Seul Chan ; Ji, Yong Gu

The Japanese Journal of Ergonomics, 2017, Vol.53(Supplement2), pp.S516-S518

ISSN: 0549-4974 ; DOI: 10.5100/jje.53.S516

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of takeover request modalities on highly automated car control transitions

Yoon, Sol Hee ; Kim, Young Woo ; Ji, Yong Gu

Accident Analysis and Prevention, February 2019, Vol.123, pp.150-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4575 ; DOI: 10.1016/j.aap.2018.11.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment model for perceived visual complexity of automotive instrument cluster

Yoon, Sol Hee ; Lim, Jihyoun ; Ji, Yong Gu

Applied Ergonomics, January 2015, Vol.46, pp.76-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870 ; DOI: 10.1016/j.apergo.2014.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vibrotactile perception assessment for a haptic interface on an antigravity suit

Ko, Sang Min ; Lee, Kwangil ; Kim, Daeho ; Ji, Yong Gu

Applied Ergonomics, January 2017, Vol.58, pp.198-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870 ; DOI: 10.1016/j.apergo.2016.06.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smartphone form factors: Effects of width and bottom bezel on touch performance, workload, and physical demand

Lee, Seul Chan ; Cha, Min Chul ; Hwangbo, Hwan ; Mo, Sookhee ; Ji, Yong Gu

Applied Ergonomics, February 2018, Vol.67, pp.142-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870 ; DOI: 10.1016/j.apergo.2017.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
How we can measure the non-driving-task engagement in automated driving: Comparing flow experience and workload
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How we can measure the non-driving-task engagement in automated driving: Comparing flow experience and workload

Ko, Sang Min ; Ji, Yong Gu

Applied Ergonomics, 02/2018, Vol.67, C, pp.237-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00036870 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2017.10.009

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

F8-3 The Effects of Smartphone Edge Display on EMG Activity of Thumb Muscles in One-handed Interaction

Cha, Min Chul ; Hwangbo, Hwan ; Lee, Seul Chan ; Ji, Yong Gu

The Japanese Journal of Ergonomics, 2017, Vol.53(Supplement2), pp.S672-S675

ISSN: 0549-4974 ; DOI: 10.5100/jje.53.S672

Toàn văn sẵn có

11
Usability risk level evaluation for physical user interface of mobile phone
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability risk level evaluation for physical user interface of mobile phone

Jin, Beom Suk ; Ji, Yong Gu

Computers in Industry, 5/2010, Vol.61(4), pp.350-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01663615 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2009.12.006

Toàn văn sẵn có

12
Assessment model for perceived visual complexity of automotive instrument cluster
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment model for perceived visual complexity of automotive instrument cluster

Yoon, Sol Hee ; Lim, Jihyoun ; Ji, Yong Gu

Applied Ergonomics, 01/2015, Vol.46, PA, pp.76-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00036870 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2014.07.005

Toàn văn sẵn có

13
Vibrotactile perception assessment for a haptic interface on an antigravity suit
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vibrotactile perception assessment for a haptic interface on an antigravity suit

Ko, Sang Min ; Lee, Kwangil ; Kim, Daeho ; Ji, Yong Gu

Applied Ergonomics, 01/2017, Vol.58, C, pp.198-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00036870 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2016.06.013

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTI-FUNCTIONAL KEYBOARD ADAPTED TO ACCOUNT SOFTWARE

Ji, Yong Gu ; Ha, Moon Soo ; Lee, Dong Hee

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND WEARABLE DEVICE FOR RECORDING LIFE LOG FOR CHILD

Ji, Yong Gu ; Kim, Hyo Chang ; CHA, Min Chul

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WEARABLE LIFE LOGGING DEVICE FOR BABY AND LIFE LOGGING METHOD

Ji, Yong Gu ; Kim, Hyo Chang ; CHA, Min Chul

Toàn văn sẵn có

17
Smartphone form factors: Effects of width and bottom bezel on touch performance, workload, and physical demand
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smartphone form factors: Effects of width and bottom bezel on touch performance, workload, and physical demand

Lee, Seul Chan ; Cha, Min Chul ; Hwangbo, Hwan ; Mo, Sookhee ; Ji, Yong Gu

Applied Ergonomics, 02/2018, Vol.67, C, pp.142-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00036870 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2017.10.002

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A metadata filter for intranet portal organizational memory information systems

Ji, Yong Gu ; Salvendy, Gavriel

International Journal of Human - Computer Studies, May 2002, Vol.56(5), pp.525-537 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1006/ijhc.2002.1008

Toàn văn sẵn có

19
The effects of takeover request modalities on highly automated car control transitions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of takeover request modalities on highly automated car control transitions

Yoon, Sol Hee ; Kim, Young Woo ; Ji, Yong Gu

Accident Analysis & Prevention, 02/2019, Vol.123, C, pp.150-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00014575 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2018.11.018

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR GENERATING TWO DIMENSIONAL CODE INCLUDING IMAGE

Ji, Yong Gu ; Kim, Tae Ho ; Lee, Hyang Jong ; Cho, NAM Wook

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (9)
 2. 2004đến2007  (27)
 3. 2008đến2011  (20)
 4. 2012đến2016  (13)
 5. Sau 2016  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (54)
 2. Bài báo  (13)
 3. Book Chapters  (9)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (83)
 2. Korean  (22)
 3. French  (3)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ji, Yong-Gu
 2. Ko, Sang Min
 3. Ji, Y.G.
 4. Ji, Yg
 5. Yoon, Sol Hee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...