skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 252  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meaningful use of electronic health records: the road ahead

Jha, Ashish K

JAMA, 20 October 2010, Vol.304(15), pp.1709-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 20959581 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2010.1497

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Path Forward on Medicare Readmissions

Joynt, Karen E ; Jha, Ashish K

The New England Journal of Medicine, 2013, Vol.368(13), pp.1175-1177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1300122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thirty-Day Readmissions — Truth and Consequences

Joynt, Karen E ; Jha, Ashish K

The New England Journal of Medicine, 2012, Vol.366(15), pp.1366-1369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1201598

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting Moving on Patient Safety — Harnessing Electronic Data for Safer Care

Jha, Ashish K ; Classen, David C

The New England Journal of Medicine, 2011, Vol.365(19), pp.1756-1758 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1109398

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Change in adoption of electronic health records by US children's hospitals

Nakamura, Mari M ; Harper, Marvin B ; Jha, Ashish K

Pediatrics, May 2013, Vol.131(5), pp.e1563-75 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-4275 ; PMID: 23589808 Version:1 ; DOI: 10.1542/peds.2012-2904

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-of-Life Care, Not End-of-Life Spending.(Report)

Jha, Ashish K.

JAMA, The Journal of the American Medical Association, August 21, 2018, Vol.320(7), p.631(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharing clinical data electronically: a critical challenge for fixing the health care system

Adler-Milstein, Julia ; Jha, Ashish K

JAMA, 25 April 2012, Vol.307(16), pp.1695-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 22535851 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2012.525

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Back to the Future: Volume as a Quality Metric

Jha, Ashish K

JAMA, 21 July 2015, Vol.314(3), pp.214-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 26197170 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2015.7580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning From the Past to Improve VA Health Care

Jha, Ashish K

JAMA, 09 February 2016, Vol.315(6), pp.560-1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 26864409 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2016.0243

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accreditation, Quality, and Making Hospital Care Better

Jha, Ashish K

JAMA, 18 December 2018, Vol.320(23), pp.2410-2411 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 30561469 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2018.18810

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking Rational Approaches to Fixing Hospital Readmissions

Jha, Ashish K

JAMA, 27 October 2015, Vol.314(16), pp.1681-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 26505584 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2015.13254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value-Based Purchasing: Time for Reboot or Time to Move On?

Jha, Ashish K

JAMA, 21 March 2017, Vol.317(11), pp.1107-1108 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 28324079 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2017.1170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time to get serious about pay for performance

Jha, Ashish K

JAMA, 23 January 2013, Vol.309(4), pp.347-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 23340633 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2012.196646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-of-Life Care, Not End-of-Life Spending

Jha, Ashish K

JAMA, 21 August 2018, Vol.320(7), pp.631-632 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 30140864 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2018.11177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Stars of Hospital Care: Useful or a Distraction?

Jha, Ashish K

JAMA, 07 June 2016, Vol.315(21), pp.2265-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 27272569 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2016.5638

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Would the Next President Ensure Competitiveness in the Health Care Marketplace?

Jha, Ashish K

JAMA, 10 January 2017, Vol.317(2), pp.125-126 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 28097347 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2016.17772

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Payment Power to the Patients

Jha, Ashish K

JAMA, 04 July 2017, Vol.318(1), pp.18-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 28672304 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2017.7533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovating care for Medicare beneficiaries: time for riskier bets and embracing failure

Jha, Ashish K

JAMA, 05 May 2015, Vol.313(17), pp.1701-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 25942710 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2015.2605

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The promise of electronic records: around the corner or down the road?

Jha, Ashish K

JAMA, 24 August 2011, Vol.306(8), pp.880-1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 21862751 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2011.1219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Reporting of Surgical Outcomes: Surgeons, Hospitals, or Both?

Jha, Ashish K

JAMA, 17 October 2017, Vol.318(15), pp.1429-1430 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 28973291 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2017.13815

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 252  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (231)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (10)
 2. 2004đến2007  (22)
 3. 2008đến2011  (45)
 4. 2012đến2016  (122)
 5. Sau 2016  (51)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (245)
 2. French  (5)
 3. German  (4)
 4. Chinese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jha, Ashish K.
 2. Jha, A.K.
 3. Jha, Ak
 4. Jha, Ashish
 5. Orav, E John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...