skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Out of the box: how bees orient in an ambiguous environment.(Author abstract)

Dittmar, Laura ; Sturzl, Wolfgang ; Jetzschke, Simon ; Mertes, Marcel ; Boeddeker, Norbert

Animal Behaviour, 2014, Vol.89, p.13(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going round the bend: Persistent personal biases in walked angles

Jetzschke, Simon ; Ernst, Marc O ; Moscatelli, Alessandro ; Boeddeker, Norbert

Neuroscience Letters, 23 March 2016, Vol.617, pp.72-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; E-ISSN: 1872-7972 ; DOI: 10.1016/j.neulet.2016.01.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Out of the box: how bees orient in an ambiguous environment

Dittmar, Laura ; Stürzl, Wolfgang ; Jetzschke, Simon ; Mertes, Marcel ; Boeddeker, Norbert

Animal Behaviour, March 2014, Vol.89, pp.13-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2013.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding Home: Landmark Ambiguity in Human Navigation

Jetzschke, Simon ; Ernst, Marc ; Froehlich, Julia ; Boeddeker, Norbert

Frontiers in Behavioral Neuroscience, Jul 18, 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-5153 ; DOI: 10.3389/fnbeh.2017.00132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Persistent personal biases in walking
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persistent personal biases in walking

Boeddeker, Norbert ; Jetzschke, Simon ; Ernst, Marc

Journal of Vision, 09/01/2015, Vol.15(12), p.1325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1534-7362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1167/15.12.1325

Toàn văn sẵn có

6
Finding Home: The influence of landmark ambiguity on human navigation.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding Home: The influence of landmark ambiguity on human navigation.

Jetzschke, Simon ; Boeddeker, Norbert ; Ernst, Marc ; Fröhlich, Julia

Journal of Vision, 08/31/2016, Vol.16(12), p.1368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1534-7362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1167/16.12.1368

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jetzschke, Simon
  2. Boeddeker, Norbert
  3. Jetzschke, S
  4. Boeddeker, N.
  5. Ernst, Marc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...