skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation on the spray characteristics of DME with variation of ambient pressure using the common rail fuel injection system

Lee, Sejun ; Jeong, Soojin ; Lim, Ocktaeck

Journal of Mechanical Science and Technology, 2012, Vol.26(10), pp.3323-3330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1738-494X ; E-ISSN: 1976-3824 ; DOI: 10.1007/s12206-012-0806-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Abstract 3791: Sulphoraphane inhibits STAT3 and its related genes in Du 145 cancer cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract 3791: Sulphoraphane inhibits STAT3 and its related genes in Du 145 cancer cells

Koh, Wonil ; Ahn, Kwangseok ; Jeong, Soojin ; Kwon, Taerin ; Kim, Jihyun ; Shin, Jimin ; Yun, Sunmi ; Jung, Deokbeom ; Jung, Jihoon ; Lee, Eunok ; Lee, Hyojeong ; Lee, Hyojung ; Lu, Junxuan ; Kim, Sung Hoon

Cancer Research, 04/15/2010, Vol.70(8 Supplement), pp.3791-3791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.AM10-3791

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTROCHEMICAL CONVERSION SYSTEM FOR CARBON DIOXIDE

Shin, Woonsup ; Jeong, Soojin ; Park, Mi Jung

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase contrast time-lapse microscopy datasets with automated and manual cell tracking annotations

Ker, Dai Fei Elmer ; Eom, Sungeun ; Sanami, Sho ; Bise, Ryoma ; Pascale, Corinne ; Yin, Zhaozheng ; Huh, Seung-Il ; Osuna-Highley, Elvira ; Junkers, Silvina N ; Helfrich, Casey J ; Liang, Peter Yongwen ; Pan, Jiyan ; Jeong, Soojin ; Kang, Steven S ; Liu, Jinyu ; Nicholson, Ritchie ; Sandbothe, Michael F ; Van, Phu T ; Liu, Anan ; Chen, Mei ; Kanade, Takeo ; Weiss, Lee E ; Campbell, Phil G

Scientific data, 13 November 2018, Vol.5, pp.180237 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2052-4463 ; PMID: 30422120 Version:1 ; DOI: 10.1038/sdata.2018.237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuning infrared plasmon resonances in doped metal-oxide nanocrystals through cation-exchange reactions

Liu, Zeke ; Zhong, Yaxu ; Shafei, Ibrahim ; Borman, Ryan ; Jeong, Soojin ; Chen, Jun ; Losovyj, Yaroslav ; Gao, Xinfeng ; Li, Na ; Du, Yaping ; Sarnello, Erik ; Li, Tao ; Su, Dong ; Ma, Wanli ; Ye, Xingchen

Nature communications, 27 March 2019, Vol.10(1), pp.1394 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2041-1723 ; PMID: 30918244 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41467-019-09165-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4)
 2. Sáng chế  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. Korean  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jeong, Soojin
 2. Jeong, S.
 3. Sanami, Sho
 4. Pan, Jiyan
 5. Lim, Ocktaeck

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...