skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPERATION SERIALIZATION IN A PARALLEL WORKFLOW ENVIRONMENT

Bowman K Eric ; Coburn Joshua ; Jensen C. Greg

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENGINEERING SOFTWARE THAT USES A PSEUDO-SINGLETON DESIGN PATTERN WHICH SUPPORTS ASYNCHRONOUS HIERARCHICAL UPDATES IN SYNCHRONOUS COLLABORATIVE SOFTWARE

Bowman, K Eric ; Coburn, Joshua ; Jensen, C. Greg

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for finite analysis pre-processing

Briggs, Jared C ; Jensen, C. Greg ; Teng, Chia Chi ; Red, W. Edward

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR FINITE ANALYSIS PRE-PROCESSING

Briggs Jared C ; Jensen C. Greg ; Teng Chia Chi ; Red W. Edward

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible in-process inspection through direct control

Davis, Tyler A ; Carlson, Shane ; Red, W. Ed ; Jensen, C. Greg ; Sipfle, Karl

Measurement, 2006, Vol.39(1), pp.57-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2241 ; E-ISSN: 1873-412X ; DOI: 10.1016/j.measurement.2005.07.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jensen, C. Greg
  2. Jensen C. Greg
  3. Davis, TA
  4. Jensen, C.G.
  5. Davis, Tyler A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...