skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinship and Social Security (KASS). An interdisciplinary project with an anthropological agenda

Prof. Dr. Laura Bernardi ; Dr. Patrick Heady ; Dr. Hannes Grandits ; Prof. Dr. Werner Güth ; Johannes Pflegerl ; Peter Schweitzer ; Gertraud Seiser ; Elisabeth Strasser ; Jasna Capo Zmegac ; Georges Augustins ; Martine Segalen ; Sophie Chevalier ; Ph.D. Michael Schnegg ; Pier Giorgio Solinas ; Hans Marks ; Michal Buchowski ; Stefan Kowal ; Alexander Nikulin ; Dmitry Rogozin ; David Gaunt ; Andrezej Kaleta ; Monika Kwiecinska ; Prof. Dr. Heidi Rosenbaum

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hans Marks
  2. Johannes Pflegerl
  3. Monika Kwiecinska
  4. Michal Buchowski
  5. Dr. Hannes Grandits

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...