skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative genomic and functional analysis of 100 Lactobacillus rhamnosus strains and their comparison with strain GG

Douillard, F.P. ; Ribbera, A. ; Kant, R. ; Pietilä, T.E. ; Järvinen, H.M. ; Messing, M. ; Randazzo, C.L. ; Paulin, L. ; Laine, P.K. ; Ritari, J. ; Caggia, C. ; Lähteinen, T. ; Brouns, S.J.J. ; Satokari, R.M. ; Ossowski, von, I. ; Reunanen, J. ; Palva, A.

Plos Genetics, 2013, Vol.9(8), pp.urn:issn:1553-7404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1553-7404

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification and preliminary review of doctoral theses in engineering education that have used phenomenological methods

Chance, S ; Direito, I; Clark, R ; Munkebo Hussmann, P ; Jarvinen, Hm ; Murphy, M ; Etchells Vigild, M

Clark, R and Munkebo Hussmann, P and Jarvinen, HM and Murphy, M and Etchells Vigild, M, (eds.) Proceedings of the 46th SEFI Annual Conference 2018. Creativity, innovation and entrepreneurship for engineering education excellence. Societe Europeenne pour la Formation des Ingenieurs (SEFI): Brussels, Belgium. (2018)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Järvinen, Hanna M.
  2. Lähteinen, Tanja
  3. Laine, Pia
  4. Von Ossowski, Ingemar
  5. Jarvinen, Hanna M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...