skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 169  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interview with Michael Feindt on “Prescriptive Big Data Analytics”

Jarke, Matthias

Business & Information Systems Engineering, 2014, Vol.6(5), pp.301-302 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-014-0337-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interview mit Michael Feindt zum Thema „Präskriptive Big-Data-Analyse“

Jarke, Matthias

WIRTSCHAFTSINFORMATIK, 2014, Vol.56(5), pp.329-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0937-6429 ; E-ISSN: 1861-8936 ; DOI: 10.1007/s11576-014-0427-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interview with Stefan Wrobel on “Applied Big Data Research”

Jarke, Matthias

Business & Information Systems Engineering, 2014, Vol.6(5), pp.303-304 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-014-0336-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interview mit Stefan Wrobel zum Thema „Angewandte Big-Data-Forschung“

Jarke, Matthias

WIRTSCHAFTSINFORMATIK, 2014, Vol.56(5), pp.333-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0937-6429 ; E-ISSN: 1861-8936 ; DOI: 10.1007/s11576-014-0426-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special issue on advanced information systems engineering

Jarke, Matthias ; Mylopoulos, John ; Quix, Christoph

Information Systems, 2015, Vol.53, p.251(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WI -- Call for Papers Heft 5/2014; Big Data

Dhar, Vasant ; Jarke, Matthias ; Laartz, Jurgen

Wirtschaftsinformatik, June, 2013, Vol.55(3), p.201(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0937-6429

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue on Advances in Conceptual Modeling (ER 2014)

Jarke, Matthias ; Dobbie, Gillian ; Yu, Eric

Data & Knowledge Engineering, 2015, Vol.99, p.1(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-023X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Impact Requirements Engineering

Jarke, Matthias; Lyytinen, Kalle

Wirtschaftsinformatik <Wiesbaden&gt, 2010, Vol.52(3), pp. 115-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0937-6429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation framework for traffic information systems based on data streams.(Report)

Geisler, Sandra ; Quix, Christoph ; Schiffer, Stefan ; Jarke, Matthias

Transportation Research Part C, August, 2012, Vol.23, p.29(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-090X

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The brave new world of design requirements

Jarke, Matthias ; Loucopoulos, Pericles ; Lyytinen, Kalle ; Mylopoulos, John ; Robinson, William

Information Systems, 2011, Vol.36(7), pp.992-1008 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2011.04.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community and trust-aware fake media detection

Rashed, Khaled ; Renzel, Dominik ; Klamma, Ralf ; Jarke, Matthias

Multimedia Tools and Applications, 2014, Vol.70(2), pp.1069-1098 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-012-1103-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BISE - Call for Papers Issue 5/2014

Dhar, Vasant ; Jarke, Matthias ; Laartz, Jürgen

Business & Information Systems Engineering, Jun 2013, Vol.5(3), pp.203-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23637005 ; DOI: 10.1007/s12599-013-0270-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big Data

Dhar, Vasant ; Jarke, Matthias ; Laartz, Jürgen

Business & Information Systems Engineering, 2014, Vol.6(5), pp.257-259 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-014-0338-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data-centric intelligent information integration—from concepts to automation

Jarke, Matthias ; Jeusfeld, Manfred ; Quix, Christoph

Journal of Intelligent Information Systems, 2014, Vol.43(3), pp.437-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-014-0340-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big Data

Dhar, Vasant ; Jarke, Matthias ; Laartz, Jürgen

WIRTSCHAFTSINFORMATIK, 2014, Vol.56(5), pp.277-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0937-6429 ; E-ISSN: 1861-8936 ; DOI: 10.1007/s11576-014-0428-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interview mit Fred Brooks zum Thema „Erhebung effektiver Anforderungen im großen Zusammenhang“

Hansen, Sean ; Lyytinen, Kalle ; Jarke, Matthias

WIRTSCHAFTSINFORMATIK, 2010, Vol.52(3), pp.189-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0937-6429 ; E-ISSN: 1861-8936 ; DOI: 10.1007/s11576-010-0226-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 3P Learning Model

Chatti, Mohamed Amine ; Jarke, Matthias ; Specht, Marcus

Educational Technology & Society, 2010, Vol.13(4), p.74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1436-4522 ; E-ISSN: 1436-4522

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Impact Requirements Engineering

Jarke, Matthias ; Lyytinen, Kalle

Business & Information Systems Engineering, Jun 2010, Vol.2(3), pp.123-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23637005 ; DOI: 10.1007/s12599-010-0098-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data spaces combining goal-driven and data-driven approaches in community decision and negotiation support

Jarke, Matthias

Group decision and negotiation : a socio-technical perspective : 17th International Conference, GDN 2017, Stuttgart, Germany, August 14-18, 2017, proceedings, pp. 3-14

ISSN: ; ISBN: 978-3-319-63545-3

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of Computer Science Disciplines - A Social Network Analysis Approach

Pham, Manh ; Klamma, Ralf ; Jarke, Matthias; Jarke, Matthias (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 10, 2011

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 169  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (98)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (18)
 2. 1989đến1996  (14)
 3. 1997đến2003  (32)
 4. 2004đến2011  (56)
 5. Sau 2011  (49)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (142)
 2. German  (31)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (6)
 2. H - Social sciences.  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jarke, Matthias
 2. Jarke, M
 3. Klamma, Ralf
 4. Quix, Christoph
 5. Prinz, Wolfgang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...