skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First year engineering students’ use and orchestration of resources to develop actual student learning paths: The cases of Calculus and Linear Algebra

Pepin, Birgit ; Kock, Zeger-Jan ; Clark, R. ; Hussman, P.M. ; Jarvinen, H.-M. ; Murphy, M. ; Vigild, M.E.; ESoE ; 4TU Centre of Engineering Education

Proceedings of the 46th SEFI Annual Conference 2018 (SEFI 2018, 17-21 September 2018), 2018, Issue SEFI 2018, 17-21 September 2018, pp.357-364

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adipose tissue is inflamed in NAFLD due to obesity but not in NAFLD due to genetic variation in PNPLA3

Lallukka, S. ; Sevastianova, K. ; Perttilä, J. ; Hakkarainen, A. ; Orho-Melander, M. ; Lundbom, N. ; Olkkonen, V. ; Yki-Järvinen, H.

Diabetologia, 2013, Vol.56(4), pp.886-892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-186X ; E-ISSN: 1432-0428 ; DOI: 10.1007/s00125-013-2829-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of fatty-acid-handling proteins in human adipose tissue in relation to obesity and insulin resistance

Gertow, K. ; Pietiläinen, K. ; Yki-Järvinen, H. ; Kaprio, J. ; Rissanen, A. ; Eriksson, P. ; Hamsten, A. ; Fisher, R.

Diabetologia, 2004, Vol.47(6), pp.1118-1125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-186X ; E-ISSN: 1432-0428 ; DOI: 10.1007/s00125-004-1417-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A common variant in PNPLA3 , which encodes adiponutrin, is associated with liver fat content in humans

Kotronen, A. ; Johansson, L. ; Johansson, L. ; Roos, C. ; Westerbacka, J. ; Hamsten, A. ; Bergholm, R. ; Arkkila, P. ; Arola, J. ; Kiviluoto, T. ; Fisher, R. ; Ehrenborg, E. ; Orho-Melander, M. ; Ridderstråle, M. ; Groop, L. ; Yki-Järvinen, H.

Diabetologia, 2009, Vol.52(6), pp.1056-1060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-186X ; E-ISSN: 1432-0428 ; DOI: 10.1007/s00125-009-1285-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acute in vivo effects of insulin on gene expression in adipose tissue in insulin-resistant and insulin-sensitive subjects

Westerbacka, J. ; Cornér, A. ; Kannisto, K. ; Kolak, M. ; Makkonen, J. ; Korsheninnikova, E. ; Nyman, T. ; Hamsten, A. ; Fisher, R. ; Yki-Järvinen, H.

Diabetologia, 2006, Vol.49(1), pp.132-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-186X ; E-ISSN: 1432-0428 ; DOI: 10.1007/s00125-005-0075-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yki-Järvinen, H
  2. Hamsten, A
  3. Fisher, R M
  4. Orho-Melander, M.
  5. Westerbacka, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...