skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inspirace transnacionálního feminismu pro transnacionální feministickou sociální práci

Janebová, Radka

Gender rovné příležitosti výzkum, 2015, Vol.16(2), pp.17-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1213-0028 ; E-ISSN: 1805-7632

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kdy je legitimní vykonávat v sociální práci kontrolu

Janebová, Radka

Forum Socialni Prace, 2017, Issue 2, pp.24-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18043070 ; E-ISSN: 23366664

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Co z těch dětí vyroste?“ O rizicích oprese sociální práce vůči stejnopohlavním rodičům

Břízová, Tereza ; Velčovská, Ivana ; Janebová, Radka

Gender rovné příležitosti výzkum, 2013, Vol.14(2), pp.14-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1213-0028 ; E-ISSN: 1805-7632

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recenze, zprávy a komentáře

Kobová, Ľubica ; Dlouhá, Marie ; Linková, Marcela ; Nyklová, Blanka ; Janebová, Radka ; Formánková, Lenka ; Volejníčková, Romana

Gender rovné příležitosti výzkum, 2014, Vol.15(2), pp.109-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1213-0028 ; E-ISSN: 1805-7632

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feministické perspektivy v praxi sociální práce

Janebová, Radka

Gender rovné příležitosti výzkum, 2006, Vol.7(2), pp.10-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1213-0028 ; E-ISSN: 1805-7632

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Konstrukce žen-klientek a mužů-klientů v praxi sociální práce

Černá, Lucie ; Janebová, Radka

Gender rovné příležitosti výzkum, 2008, Vol.9(2), pp.37-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1213-0028 ; E-ISSN: 1805-7632

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Janebová, Radka
  2. Formánková, Lenka
  3. Černá, Lucie
  4. Velčovská, Ivana
  5. Břízová, Tereza

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...