skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A deficiency in the algorithm for calculating the impact factor of scholarly journals: the Journal Impact Factor

Jacsó, P

Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, September 2001, Vol.37(4), pp.590-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-9452 ; PMID: 11721873 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jacsó
  2. Jacsó, Péter
  3. Jacso, P
  4. Jacsó, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...