skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finnish HLA studies confirm the increased risk conferred by HLA-B27 homozygosity in ankylosing spondylitis

Jaakkola, E ; Herzberg, I ; Laiho, K ; Barnardo, M C N M ; Pointon, J J ; Kauppi, M ; Kaarela, K ; Tuomilehto-Wolf, E ; Tuomilehto, J ; Wordsworth, B P ; Brown, M A

Annals of the Rheumatic Diseases, 25 June 2006, Vol.65(6), p.775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4967 ; E-ISSN: 1468-2060 ; DOI: 10.1136/ard.2005.041103 ; PMID: 16249228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract 12077: Stroke as the First Manifestation of Atrial Fibrillation

Jaakkola, E, Jussi ; Mustonen, J, Pirjo ; Kiviniemi, J, Tuomas ; Hartikainen, J, Juha ; Palomäki, J, Antti ; Hartikainen, J, Päivi ; Nuotio, J, Ilpo ; Ylitalo, J, Antti ; Airaksinen, J, K.E.

Circulation, 2016, Vol.134(Suppl_1 Suppl 1), pp.A12077-A12077 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

3
What causes imbalance in complex service networks? Evidence from a public health service
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What causes imbalance in complex service networks? Evidence from a public health service

Verleye, K. ; Jaakkola, E. ; Hodgkinson, Ian R. ; Jun, Gyuchan Thomas ; Odekerken - Schroder, G. ; Quist, J.

DOI: 10.1108/JOSM-03-2016-0077

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of transforming growth factor 1 gene polymorphisms in ankylosing spondylitis

Jaakkola, E ; Crane, A. M ; Laiho, K ; Herzberg, I ; Sims, A. - M ; Bradbury, L ; Calin, A ; Brophy, S ; Kauppi, M ; Kaarela, K ; Wordsworth, B. P ; Tuomilehto, J ; Brown, M. A

Rheumatology, 2004, Vol.43(1), pp.32-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-0324 ; E-ISSN: 1462-0332 ; DOI: 10.1093/rheumatology/keg457

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The role of Frizzled-4 mutations in familial exudative vitreoretinopathy and Coats disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of Frizzled-4 mutations in familial exudative vitreoretinopathy and Coats disease

Robitaille, J. M. ; Zheng, B. ; Wallace, K. ; Beis, M. J. ; Tatlidil, C. ; Yang, J. ; Sheidow, T. G. ; Siebert, L. ; Levin, A. V. ; Lam, W.-C. ; Arthur, B. W. ; Lyons, C. J. ; Jaakkola, E. ; Tsilou, E. ; Williams, C. A. ; Weaver, R. G. ; Shields, C. L. ; Guernsey, D. L.

British Journal of Ophthalmology, 04/01/2011, Vol.95(4), pp.574-579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1161 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bjo.2010.190116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interleukin 10 polymorphisms in ankylosing spondylitis

Goedecke, V ; Crane, A M ; Jaakkola, E ; Kaluza, W ; Laiho, K ; Weeks, D E ; Wilson, J ; Kauppi, M ; Kaarela, K ; Tuomilehto, J ; Wordsworth, B P ; Brown, M A

Genes and immunity, January 2003, Vol.4(1), pp.74-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-4879 ; PMID: 12595905 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2005  (1)
 3. 2006đến2010  (1)
 4. 2011đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jaakkola, E.
 2. Kaarela, K
 3. Brown, M A
 4. Laiho, K
 5. Wordsworth, B P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...