skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visible polymorphisms in domesticated animal populations and their role in breed creation: a review

J. J. Lauvergne ; D. P. Sponenberg ; P. Millar

Revue d’Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 01 February 2013, Vol.66(2), pp.69-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-1865 ; E-ISSN: 1951-6711 ; DOI: 10.19182/remvt.10143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. J. J. Lauvergne
  2. Lauvergne, J. J.
  3. P. Millar
  4. Sponenberg, D. P.
  5. Millar, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...