skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Entrepreneurial Universities in University Reforms: The moderating role of personalities and the social/economic environment

József Berács

CEPS journal, 01 June 2014, Vol.4(2), pp.9-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1855-9719 ; E-ISSN: 2232-2647

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of the business environment on market orientation and performance in an emerging country

József Berács ; Gábor Nagy

Tržište, 01 November 2010, Vol.22(2), pp.243-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-4790

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market orientation in the service sector of the transition economies of central Europe

Graham Hooley ; John Fahy ; Gordon Greenley ; József Beracs ; Krzysztof Fonfara ; Boris Snoj

European Journal of Marketing, 2003, Vol.37(1/2), p.86-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; DOI: 10.1108/03090560310453975

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Direct Investment in Hungary: Resource Acquisition and Domestic Competitive Advantage

Graham Hooley ; Tony Cox ; David Shipley ; John Fahy ; Jozsef Beracs ; Kriztina Kolos

Journal of International Business Studies, 2003, Vol.27(4), p.683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2506 ; E-ISSN: 1478-6990 ; DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8490149

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing Strategy Typologies in Hungary

Graham J. Hooley ; Jozsef Beracs ; Krizstina Kolos

European Journal of Marketing, 1993, Vol.27(11/12), p.80-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; DOI: 10.1108/EUM0000000000656

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Development and Impact of Marketing Capabilities in Central Europe

John Fahy ; Graham Hooley ; Tony Cox ; Jozsef Beracs ; Krzysztof Fonfara ; Boris Snoj

Journal of International Business Studies, 2000, Vol.31(1), p.63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2506 ; E-ISSN: 1478-6990 ; DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8490907

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The marketing implications of foreign direct investment in private Hungarian firms

Graham J. Hooley ; Tony Cox ; David Shipley ; Jozsef Beracs ; Krizstina Kolos

International Marketing Review, 1995, Vol.12(5), p.7-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-1335 ; DOI: 10.1108/02651339510050910

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘How has place branding developed during the year that Place Branding has been in publication?’

József Berács ; Rita Clifton ; Hugh Davidson ; Yvonne Johnston ; Creenagh Lodge ; Jan Melissen ; Nigel Morgan ; Karl-Erik Norrman ; Dipak R Pant ; Jonathon Porritt ; Seppo Rainisto ; Olle Wästberg

Place Branding, 2006, Vol.2(1), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-0696 ; E-ISSN: 1744-070X ; DOI: 10.1057/palgrave.pb.5990041

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Where is place branding heading?’

Philip Kotler ; Israel D Nebenzahl ; Vladimir Lebedenko ; Seppo Rainisto ; David Gertner ; Rita Clifton ; Peter Van Ham ; Ojárs Kalniņš ; Nigel Morgan ; Nicolas Papadopoulos ; Magne Supphellen ; Karl-Erik Norrman ; Jan Melissen ; Graham Wason ; Dipak R Pant ; Derek Hall ; David O'Donovan ; Yvonne Johnston ; Creenagh Lodge ; József Berács ; David Aaker

Place Branding, 2004, Vol.1(1), p.12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-0696 ; E-ISSN: 1744-070X ; DOI: 10.1057/palgrave.pb.5990002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Image and Competitive Advantage: The Theory and Practice of Country-of-Origin Effect.(Book Review)

Beracs, Jozsef

Transnational Corporations, April, 2002, Vol.11(1), p.130(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1014-9562

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (1)
 2. 1995đến1999  (1)
 3. 2000đến2001  (1)
 4. 2002đến2003  (3)
 5. Sau 2003  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Beracs, Jozsef
 2. Hooley, Graham
 3. Berács, József
 4. József Berács
 5. Jozsef Beracs

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...