skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated measurement of models of requirements.(Report)

Monperrus, M. ; Baudry, B. ; Champeau, J. ; Hoeltzener, B. ; Jezequel, J. M.

Software Quality Journal, March, 2013, Vol.21(1), p.3(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of six UML-based languages for software process modeling

Bendraou, R. ; Jezequel, J. - M. ; Gervais, M. - P. ; Blanc, X.

IEEE Transactions on Software Engineering, Sept-Oct, 2010, Vol.36(5), p.662(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated measurement of models of requirements

Monperrus, M. ; Baudry, B. ; Champeau, J. ; Hoeltzener, B. ; Jézéquel, J.

Software Quality Journal, 2013, Vol.21(1), pp.3-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/s11219-011-9163-6

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An object-oriented framework for supercomputing

Guidec, F ; Jézéquel, J.-M ; Pacherie, J.-L

The Journal of Systems & Software, 1996, Vol.33(3), pp.239-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/0164-1212(96)00025-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Automatic test generation: a use case driven approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic test generation: a use case driven approach

Nebut, C. ; Fleurey, F. ; Le Traon, Y. ; Jezequel, J.-M.

IEEE Transactions on Software Engineering, 03/2006, Vol.32(3), pp.140-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TSE.2006.22

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Design by Contract to Improve Software Vigilance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design by Contract to Improve Software Vigilance

Le Traon, Y. ; Baudry, B. ; Jezequel, J.-M.

IEEE Transactions on Software Engineering, 8/2006, Vol.32(8), pp.571-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; E-ISSN: 1939-3520 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TSE.2006.79

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming massively parallel architectures with sequential object oriented languages

Jézéquel, J.-M ; Bergheul, F ; André, F

Future Generation Computer Systems, 1994, Vol.10(1), pp.59-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/0167-739X(94)90051-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jézéquel, J.-M
  2. Jezequel, Jm
  3. Jezequel, J-M
  4. Baudry, B
  5. Jezequel, Jean-Marc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...