skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in Politics in Thailand

Iwanaga, Kazuki

Working papers in contemporary Asian studies, 2005(14)

Series ISSN: 1652-4128 ; ISSN: 1652-4128 ; ISSN: 1652-4128 ; ISBN: 9197572632

Toàn văn sẵn có

2
Women in Politics in Thailand
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in Politics in Thailand

Iwanaga, Kazuki

Series ISSN: 1652-4128 ; ISSN: 1652-4128 ; ISSN: 1652-4128 ; ISBN: 9197572632

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women’s Political Participation and Representation in Asia: Obstacles and Challenges

Iwanaga, Kazuki; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 016 4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women and Politics in Thailand: Continuity and Change

Iwanaga, Kazuki; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 34 2 ; ISBN: 978 87 91114 35 9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Politics in Asia: Women Manoeuvring with Dominant Gender Orders

Milwertz, Cecilia ; Iwanaga, Kazuki ; Wang, Qi ; Burghoorn, Wil; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 015 7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in Politics in Thailand

Iwanaga, Kazuki; Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM)

ISSN: 1652-4128 ; ISBN: 91-975726-3-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (4)
  2. Khác  (1)
  3. Tài nguyên văn bản  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...