skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Immigration: Race/Ethnicity and San Diego Homicides Since 1970

Martinez, Ramiro ; Stowell, Jacob ; Iwama, Janice

Journal of Quantitative Criminology, 2016, Vol.32(3), pp.471-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-4518 ; E-ISSN: 1573-7799 ; DOI: 10.1007/s10940-016-9294-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, immigration, and homicide in contemporary Europe and the United States: an urban comparison.(Report)(Author abstract)

Martinez, Ramiro ; Iwama, Janice A. ; Stowell, Jacob I.

Crime, Law and Social Change, 2015, Vol.64(4-5), p.291(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4994 ; DOI: 10.1007/s10611-015-9591-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martinez, Ramiro
  2. Iwama, Janice
  3. Iwama, Ja
  4. Stowell, J.I.
  5. Iwama, Janice A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...