skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnationalism and American exports in an english-speaking world (1).(economic links with immigrants' countries of origin)

Light, Ivan ; Zhou, Min ; Kim, Rebecca

International Migration Review, Fall, 2002, Vol.36(3), p.702(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descriptive analysis of eating behavior in school-age children with cystic fibrosis and healthy control children

Stark, Lori J. ; Mulvihill, Mary M. ; Jelalian, Elissa ; Bowen, Anne M. ; Powers, Scott W. ; Tao, Sijia ; Creveling, Susan ; Passero, Mary Ann ; Harwood, Ivan ; Light, Michael ; Lapey, Allen ; Hovell, Melbourne F.

Pediatrics, May, 1997, Vol.99(5), p.665(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrepreneurship in the Ethnic Ownership Economy

Ivan Light

DOI: 10.13140/RG.2.1.2147.6241

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mexican New York: Transnational Lives of New Immigrants.(Book review)

Light, Ivan

Social Forces, March, 2008, Vol.86(3), p.1340(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ivan Light
  2. Light, I
  3. Light, Ivan
  4. Zhou, Min
  5. Zhou, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...