skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The precision of 'haptic' rod length perception is reduced by lack of visual precision

Debats, N.B. ; Kingma, I. ; Beek, P.J. ; Smeets, J.B.J. ; Isokoski, P. ; Springare, J.; Movement Behavior ; Kinesiology ; Research Institute MOVE

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the curvature in hand movements to haptic targets in the mid sagittal plane caused by a misjudgment in direction?

van der Graaff, M.C.W. ; Brenner, E. ; Smeets, J.B.J. ; Isokoski, P. ; Springare, J.; Kinesiology ; Movement Behavior ; Research Institute MOVE

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

 1. Beek, P.J.  (1)
 2. Kingma, I.  (1)
 3. van der Graaff, M.C.W.  (1)
 4. Debats, N.B.  (1)
 5. Brenner, E.  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smeets, J.B.J.
 2. Movement Behavior
 3. Isokoski, P.
 4. Kinesiology
 5. Springare, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...