skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 263  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Evaluation of larvicidal efficacy of indigenous plant extracts againstCulexquinquefasciatus (Say) under laboratory conditions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of larvicidal efficacy of indigenous plant extracts againstCulexquinquefasciatus (Say) under laboratory conditions

Iqbal, Javaid ; Ishtiaq, Faisal ; Alqarni, Abdulaziz S. ; Owayss, Ayman A.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 5/29/2018, Vol.42(3), pp.207-215 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13036173 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3906/tar-1711-69

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DETECTION D'OBJETS GRAPHIQUES POUR IDENTIFIER DES DEMARCATIONS VIDEO
DETECTING OF GRAPHICAL OBJECTS TO IDENTIFY VIDEO DEMARCATIONS

LI, Renxiang ; Ishtiaq, Faisal

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for adaptive noise filtering of pixel data

Subramaniyan, Raghavan ; Ishtiaq, Faisal

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method of detecting a strobe using a temporal window

LI Renxiang ; Ishtiaq Faisal

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATISCHE ERKENNUNG VON LOGOS IN VIDEOSEQUENZEN
DÉTECTION AUTOMATIQUE DE LOGOS DANS DES SÉQUENCES VIDÉO
AUTOMATIC DETECTION OF LOGOS IN VIDEO SEQUENCES

LI, Renxiang ; Ishtiaq, Faisal

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERKENNUNG VON GRAFIKOBJEKTEN ZUR IDENTIFIZIERUNG VON VIDEOABGRENZUNGEN
DÉTECTION D'OBJETS GRAPHIQUES POUR IDENTIFIER DES DÉMARCATIONS VIDÉO
DETECTING OF GRAPHICAL OBJECTS TO IDENTIFY VIDEO DEMARCATIONS

LI, Renxiang ; Ishtiaq, Faisal

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for selecting a reference frame for motion estimation in video encoding

Yu Shan ; Ishtiaq Faisal

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method of detecting strobe using temporal window

LI Renxiang ; Ishtiaq Faisal

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME ET PROCEDE DE DETECTION D'UN FEU A ECLATS PAR UTILISATION DE CARACTERISTIQUES SPATIALES DANS DES VUES VIDEO
SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING A STROBE BY USING SPATIAL FEATURES IN VIDEO FRAMES

LI, Renxiang ; Ishtiaq, Faisal

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DETECTION OF LOGOS IN A SEQUENCE OF VIDEO FRAMES

Li, Renxiang ; Ishtiaq, Faisal

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ADAPTIVEN RAUSCHFILTERUNG IN PIXELDATEN
PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR UN FILTRAGE DE BRUIT ADAPTATIF DE DONNÉES DE PIXEL
METHOD AND APPARATUS FOR ADAPTIVE NOISE FILTERING OF PIXEL DATA

Ishtiaq, Faisal ; Subramaniyan, Raghavan

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for detecting a strobe by using spatial features in video frames

LI Renxiang ; Ishtiaq Faisal

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION D'UN FEU À ÉCLATS EN UTILISANT UNE FENÊTRE TEMPORELLE
SYSTEM AND METHOD OF DETECTING A STROBE USING A TEMPORAL WINDOW

LI, Renxiang ; Ishtiaq, Faisal

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System for and method of detecting strobe using spatial features in video frames

LI Renxiang ; Ishtiaq Faisal

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD OF DETECTING STROBE USING TEMPORAL WINDOW

LI Renxiang ; Ishtiaq Faisal

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

비디오 프레임 내의 공간 특징을 이용하여 스트로브를 검출하기 위한 시스템과 방법
SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING A STROBE BY USING SPATIAL FEATURES IN VIDEO FRAMES

LI Renxiang ; Ishtiaq Faisal

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DÉTECTION AUTOMATIQUE DE LOGOS DANS DES SÉQUENCES VIDÉO
AUTOMATIC DETECTION OF LOGOS IN VIDEO SEQUENCES

LI, Renxiang ; Ishtiaq, Faisal

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATIC DETECTION OF LOGOS IN VIDEO SEQUENCES

LI Renxiang ; Ishtiaq Faisal

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DÉTECTION D'OBJETS GRAPHIQUES POUR IDENTIFIER DES DÉMARCATIONS VIDÉO
DETECTING OF GRAPHICAL OBJECTS TO IDENTIFY VIDEO DEMARCATIONS

LI, Renxiang ; Ishtiaq, Faisal

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 263  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (14)
 2. 2007đến2009  (47)
 3. 2010đến2012  (43)
 4. 2013đến2016  (108)
 5. Sau 2016  (51)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (261)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (252)
 2. French  (116)
 3. German  (38)
 4. Korean  (10)
 5. Chinese  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ishtiaq, Faisal
 2. Ishtiaq Faisal
 3. LI, Renxiang
 4. LI Renxiang
 5. Baum, Kevin L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...