skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of amendments to control phosphorus losses in runoff from dairy-soiled water

Fenton, Owen ; Serrenho, Ana ; Healy, Mark Gerard

Fenton, Owen; Serrenho, Ana; Healy, Mark Gerard (2011). Evaluation of amendments to control phosphorus losses in runoff from dairy-soiled water. Water, Air, & Soil Pollution 222 (1), 185-194 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s11270-011-0815-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fenton, Owen
  2. Serrenho, Ana
  3. Healy, Mark
  4. Healy, Mark Gerard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...