skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current policy issues in the governance of the European patent system

Rodriguez, V.F. ; Leijten, Jos ; Scellato, Giuseppe ; Poti, Bianca ; Granstrand, Ove; University of Twente

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leijten, Jos
  2. Scellato, Giuseppe
  3. University of Twente
  4. Rodriguez, V.F.
  5. Granstrand, Ove

theo chủ đề:

  1. Ir-76752

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...