skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROMANIA, THE EUROPEAN UNION AND RUSSIA

Ion Muschei

CES Working Papers, 01 March 2016, Vol.8(1), pp.110-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-7693 ; E-ISSN: 2067-7693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RELATIONSHIP BETWEEN EU AND RUSSIA: SYMBIOSIS OR COMPETITION?

Ligia Corduneanu ; Stefan Grigore ; Ion Muschei

CES Working Papers, 01 August 2014, Vol.6(2A), pp.40-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2067-7693

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOOK REVIEW - Pernille Rieker (ed.), External Governance as Security Community Building, The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy

Ion Mușchei

Eastern Journal of European Studies, 01 December 2016, Vol.7(2), pp.207-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2068-651X ; E-ISSN: 2068-6633

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ion Muschei
  2. Mușchei, Ion
  3. Ligia Corduneanu
  4. Muschei, Ion
  5. Ion Mușchei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...