skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programmed learning, UNESCO and the attempts to change the curriculum in the Development Spain (1962-1974)

González Delgado, Mariano ; Groves, Tamar Rachel

Espacio, Tiempo y Educación, 2017, Vol.4(2), pp.73-100

ISSN: 2340-7263

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Positions: International Organizations, Social Networks, and Conflict

Hafner-Burton, Emilie M ; Montgomery, Alexander H

Journal of Conflict Resolution, February 2006, Vol.50(1), pp.3-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002705281669

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Montgomery, Alexander H.
  2. Groves, Tamar Rachel
  3. Montgomery, A.H.
  4. Gonzalez Delgado, Mariano
  5. Mariano Gonzalez Delgado

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...