skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proposition of a hybrid control architecture for the routing in a Physical Internet cross-docking hub

Sallez, Yves ; Berger, Thierry ; Bonte, Thérèse ; Trentesaux, Damien

IFAC PapersOnLine, 2015, Vol.48(3), pp.1978-1983

ISSN: 2405-8963 ; DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.06.378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Routing Management in Physical Internet Crossdocking Hubs: Study of Grouping Strategies for Truck Loading

Pach, Cyrille ; Sallez, Yves ; Berger, Thierry ; Bonte, Thérèse ; Trentesaux, Damien ; Montreuil, Benoit; Ifip, Hal (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2014, Vol.AICT-438(Part I), pp.483-490 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-662-44739-0_59

Toàn văn sẵn có

3
Modular Design of Physical Internet Transport, Handling and Packaging Containers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modular Design of Physical Internet Transport, Handling and Packaging Containers

Montreuil, Benoit ; Ballot, Eric ; Tremblay, William; Ballot, Eric (Editor)

International Material Handling Research Colloquium, Progress in Material Handling Research: 2014

ISBN: 9781882780183

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ex ante sustainability improvement assessment of city logistics solutions: learning from a simple interlinked pooling case

Faure, Lucile ; Montreuil, Benoit ; Burlat, Patrick ; Marquès, Guillaume; Breuil, Florent (Editor)

Proceedings of 1th International Conference on Physical Internet (IPIC 2014), 2014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modular Design of Physical Internet Transport, Handling and Packaging Containers

Tremblay, William

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Montreuil, Benoit
  2. Berger, Thierry
  3. Sallez, Yves
  4. Berger, T.
  5. Trentesaux, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...