skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individuality beyond the Dichotomy of “Small Self and Big Self” in Contemporary Chinese Education: Lessons from Hu Shi and Liang Shuming

Zhang, Huajun

Frontiers of Education in China, 2013, Vol.8(4), pp.540-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-341X ; E-ISSN: 1673-3533 ; DOI: 10.1007/BF03396990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Neural Model of the Loss of Self in Schizophrenia

Taylor, John Gerald

Schizophrenia Bulletin, 2011, Vol. 37(6), pp.1229-1247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0586-7614 ; E-ISSN: 1745-1701 ; DOI: 10.1093/schbul/sbq033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE QUESTION MARKS AT BAHTIYAR VAHAPZADE BAHTİYAR VAHAPZADE’DE SORU İŞARETLERİ

Esranur Karaçengel

Turkish Studies, 01 January 2012, Vol.7(1), pp.1389-1404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1308-2140

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE INNER WORD PRIOR TO LANGUAGE: AUGUSTINE AS PLATONIST ALTERNATIVE TO GADAMERIAN HERMENEUTICS

Cary, Phillip

Philosophy Today, May 2011, Vol.55(2), pp.192-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00318256 ; E-ISSN: 23298596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the corollary discharge of attention exist?

Taylor, J.G

Consciousness and Cognition, March 2012, Vol.21(1), pp.325-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8100 ; E-ISSN: 1090-2376 ; DOI: 10.1016/j.concog.2011.09.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
从社会现象中透析现代日本社会的病理结构 - Analyze Social Pathological Structure of Modern Japan From Social Phenomena
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从社会现象中透析现代日本社会的病理结构 - Analyze Social Pathological Structure of Modern Japan From Social Phenomena

魏淑丽 ; 张伯承 ; WEI Shu-li , ZHANG Bo-cheng

日本问题研究 - Japan Problem Studies, 2011, Vol.25(1), pp.59-64

ISSN: 1004-2458

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descartes discarded? Introspective self-awareness and the problems of transparency and compositionality

Werning, Markus

Consciousness and Cognition, September 2010, Vol.19(3), pp.751-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8100 ; E-ISSN: 1090-2376 ; DOI: 10.1016/j.concog.2010.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Libertatea conştiinţei implicaţii juridice şi religioase

Andreescu, Marius

Management Intercultural, 2015, Issue 34, pp.303-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1454-9980

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FREEDOM OF CONSCIENCE LEGAL AND RELIGIOUS IMPLICATIONS

Marius Andreescu

Management Intercultural, 01 November 2015, Vol.XVII(34), pp.303-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1454-9980

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of Kazuo Ohno’s Dance Education;
大野一雄のダンス教育に関する一考察

高橋, 和子 ; Takahashi, Kazuko

日本女子体育連盟学術研究, 2011, Vol.27(0), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1882-0980 ; DOI: 10.11206/japew.27.1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of Research on the Sense that Others Can Notice One's Inner Self: Organizing the Related Concepts
内面の被知覚の意識に関する研究の展望 ‐‐概念の整理を中心に

太幡, 直也 ; Tabata, Naoya

パーソナリティ研究, 2010, Vol.18(3), pp.210-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1348-8406 ; DOI: 10.2132/personality.18.210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODELING CONSCIOUSNESS

TAYLOR, J. G.

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ANALYZATION OF ELİF ŞAFAK’S NOVEL “PİNHAN” FROM THE POINT OF ARCHETYPICAL SYMBOLISM / ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN ELİF ŞAFAK’IN “PİNHAN” ROMANININ İNCELENMESİ

Dr. Taner Namli

Turkish Studies, 01 November 2007, Vol.2(4), pp.1210-1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1308-2140

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The consumer explained from the perspective of the extended self

Manolică Adriana ; Roman Teodora ; Ciurdea Ioana Daniela

Review of Economic and Business Studies, 01 June 2019, Vol.12(1), pp.113-124 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2068-7249 ; DOI: 10.1515/rebs-2019-0085

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autoficción de un gozador de placeres efímeros

Alberca, Manuel

Olivar, 2008, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15151115 ; E-ISSN: 18524478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autoficción de un gozador de placeres efímeros

Alberca, Manuel

Olivar, 01 December 2008, Vol.9(12), pp.199-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1852-4478

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autoficción de un gozador de placeres efímeros

Alberca Serrano, Manuel

Olivar: revista de literatura y cultura españolas, 2008, Issue 12, pp.199-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1515-1115

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Artistic Leader: A philosophical reflection

Leguy, Jean ; Sarmiento, José Àngel; Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Toàn văn sẵn có

19
现代认同:在自我中寻找人的本性 - Modern Identity : Finding the Human Nature in the Inner Self
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代认同:在自我中寻找人的本性 - Modern Identity : Finding the Human Nature in the Inner Self

查尔斯·泰勒[加] ; 陶庆(译) ; Charles Taylor (Canada), Translated by TAO Qing

求是学刊 - Seeking Truth, 2005, Vol.32(5), pp.13-20

ISSN: 1000-7504

Toàn văn sẵn có

20
他者规训异化与自我迷失下的乡村教师——论乡村教师的身份认同危机问题 - The Dissimilation by External Discipline and the Disorientation of Inner Self: On the Identity Crisis of Rural Teachers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

他者规训异化与自我迷失下的乡村教师——论乡村教师的身份认同危机问题 - The Dissimilation by External Discipline and the Disorientation of Inner Self: On the Identity Crisis of Rural Teachers

容中逵 ; RONG Zhong-kui

教育学报 - Journal of Educational Studies, 2009, Issue 5, pp.83-88

ISSN: 1673-1298

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (34)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (13)
 2. 1999đến2002  (7)
 3. 2003đến2007  (5)
 4. 2008đến2012  (16)
 5. Sau 2012  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31)
 2. Spanish  (2)
 3. Japanese  (2)
 4. Portuguese  (1)
 5. French  (1)
 6. Romanian  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. White, G. Edward
 2. White, G
 3. Taylor, J.G.
 4. Alberca, Manuel
 5. Harris, Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...