skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search strategies for: "Diagnostic accuracy of tests to detect Hepatitis C antibody: a meta-analysis and review of the literature"

Falconer, Jane

DOI: 10.17037/DATA.00000823

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search strategy for "Diagnostic accuracy of tests to detect hepatitis B surface antigen: a systematic review of the literature and meta-analysis"

Falconer, Jane

DOI: 10.17037/DATA.00000824

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilidad de la clasificación de las revistas en la categoría dermatología de Index Medicus y de la Journal Citation Reports para localizar documentos de dermatólogos españoles (1987 y 2000)

Ramos Rincón, José Manuel ; Belinchón Romero, Isabel ; Sánchez Yus, Evaristo

Revista Española de Documentación Científica, 01 December 2003, Vol.26(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-0614 ; E-ISSN: 1988-4621

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliotecas biomédicas: Portal del conocimiento y las fuentes de información

Roberto Jalil Milad

Ars Medica, 01 August 2007, Vol.36(2), pp.205-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-1051 ; E-ISSN: 0719-1855 ; DOI: 10.11565/arsmed.v36i2.159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
美国《医学索引》选刊与收录方法及中国期刊收录现状 - Journal selection and indexing for Index Medicus and Chinese periodicals indexed in Index Medicus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国《医学索引》选刊与收录方法及中国期刊收录现状 - Journal selection and indexing for Index Medicus and Chinese periodicals indexed in Index Medicus

周庆辉 ; 凌昌全 ; 白玉金 ; 殷惠霞 ; Zhou QingHui;Ling ChangQuan;Bai YuJin;Yan HuiXia

中西医结合学报 - Journal of Chinese Integrative Medicine, 2005, Vol.3(1), pp.70-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-1977

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perforación en bóveda palatina por consumo de cocaína

Padilla Rosas, Miguel ; Jiménez Santos, Cecilia Irene ; García González, Claudia Lorena

Medicina oral, patología oral y cirugía bucal. Ed. española, 2006, Vol.11(3), pp.153-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1698-4447

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyber-Hepatology : Hepatology Website 소개(10) : 대한간학회지와 Index Medicus (Medline/PubMed) ( Cyber-Hepatology : Hepatology Website : Taehan Kan Hakhoe Chi (The Korean Journal of Hepatology) and Index Medicus (Medline/PubMed) )

이동후 ; Dong Hoo Lee

Clinical and Molecular Hepatology(대한간학회지), 2003, Vol.9(1), p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2287-2728

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure, Function and Regulation of the Hsp90 Machinery

Jing Li ; Johannes Buchner

Biomedical Journal, 01 June 2013, Vol.36(3), pp.106-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2319-4170 ; E-ISSN: 2320-2890 ; DOI: 10.4103/2319-4170.113230

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Worldwide access to evidence‐based mental health literature: How useful is PubMed in Anglo‐Saxon and non‐Anglo‐Saxon countries?

Morlino, Massimo ; Polese, Daniela ; Bruni, Andrea ; Renato, Bellinello

Psychiatry and Clinical Neurosciences, October 2005, Vol.59(5), pp.511-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1323-1316 ; E-ISSN: 1440-1819 ; DOI: 10.1111/j.1440-1819.2005.01407.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index Medicus 1960-.(Book Review)

RQ, Winter, 1986, Vol.26, p.190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-7072

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recurrence after totally extraperitoneal laparoscopic repair: Implications for operative technique and surgical training

Lamb, A.D.G. ; Robson, A.J. ; Nixon, S.J.

The Surgeon, 2006, Vol.4(5), pp.299-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1479-666X ; DOI: 10.1016/S1479-666X(06)80007-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1)
 2. 2003đến2004  (2)
 3. 2005đến2005  (2)
 4. 2006đến2007  (3)
 5. Sau 2007  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Spanish  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Falconer, Jane
 2. Renato, Bellinello
 3. 周庆辉
 4. Polese, Daniela
 5. Jing Li

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...