skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Change and stability in nordic eating habits

Ilmonen, Kaj

Appetite, 1991, Vol.16(2), pp.162-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/0195-6663(91)90050-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A Social and Economic Theory of Consumption
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Social and Economic Theory of Consumption

Ilmonen, Kaj; Sulkunen, Pekka; Rahkonen, Keijo; Gronow, Jukka; Noro, Arto; Warde, Alan; Kivinen, David

E-ISBN: 9780230295339 E-ISBN: 0230295339 DOI: 10.1057/9780230295339 ISBN: 9780230244108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Social Movement of the Mature Stage of Post-Industrial Society? The Internal Division of the Finish Trade Union Movement in the 1990s

Ilmonen, Kaj ; Jokivuori, Pertti

Work, Employment & Society, March 2000, Vol.14(1), pp.137-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0170 ; E-ISSN: 1469-8722 ; DOI: 10.1177/09500170022118301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Von Verbraucherproblemen zur Verbraucheranomie
From consumer problems to consumer anomie

Ilmonen, Kaj

Journal of Consumer Policy, 1987, Vol.10(1), pp.25-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-7034 ; E-ISSN: 1573-0700 ; DOI: 10.1007/BF00411943

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christa Lykke Christensen, Birgitte Rasmussen Hornbek. Britta Timm Knudsen. Karen Klitgaard Povlsen. Peter Brix Søndergaard, Bodil Mane Thomsen. Slidser: En bog om mode. Modtryk. Arhus 1986

Ilmonen, Kaj

Acta Sociologica, October 1986, Vol.29(4), pp.361-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/000169938602900408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impossible Organizations: Self-Management and Organizational Reproduction

Ilmonen, Kaj

Acta Sociologica, Summer, 1992, Vol.35(2), p.162(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews : Yohanan Stryjan: Impossible Organiz ations. Self-Management and Organiza tional Reproduction. New York-Westport: Greenwood Press, 1989, 199 pp

Ilmonen, Kaj

Acta Sociologica, April 1992, Vol.35(2), pp.162-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/000169939203500210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (1)
 2. 1987đến1990  (1)
 3. 1991đến1991  (1)
 4. 1992đến2000  (3)
 5. Sau 2000  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (1)
 2. Finnish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ilmonen, Kaj
 2. Ilmonen, K
 3. Kaj Ilmonen
 4. Jokivuori, Pertti
 5. Kivinen, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...