skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell adhesion and spreading at a charged interface: Insight into the mechanism using surface techniques and mathematical modelling

Denardis, Nadica Ivošević ; Ilić, Jadranka Pečar ; Ružić, Ivica ; Pletikapić, Galja

Electrochimica Acta, 10 September 2015, Vol.176, pp.743-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; E-ISSN: 1873-3859 ; DOI: 10.1016/j.electacta.2015.07.068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time dissemination of air quality information using data streams and Web technologies: linking air quality to health risks in urban areas

Davila, Silvije ; Ilić, Jadranka Pečar ; Bešlić, Ivan

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, June 2015, Vol.66(2), pp.171-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1848-6312 ; PMID: 26110480 Version:1 ; DOI: 10.1515/aiht-2015-66-2633

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ilić, Jadranka Pečar
  2. Ilić, J.P.
  3. Ilic, Jadranka Pecar
  4. Davila, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...