skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of GIS and Web technologies for Danube waterway data management in Croatia

Pecar-Ilic, Jadranka ; Ruzic, Ivica

Environmental Modelling and Software, 2006, Vol.21(11), pp.1562-1571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-8152 ; E-ISSN: 1873-6726 ; DOI: 10.1016/j.envsoft.2006.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell adhesion and spreading at a charged interface: Insight into the mechanism using surface techniques and mathematical modelling

Denardis, Nadica Ivošević ; Ilić, Jadranka Pečar ; Ružić, Ivica ; Pletikapić, Galja

Electrochimica Acta, 10 September 2015, Vol.176, pp.743-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; E-ISSN: 1873-3859 ; DOI: 10.1016/j.electacta.2015.07.068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time dissemination of air quality information using data streams and Web technologies: linking air quality to health risks in urban areas

Davila, Silvije ; Ilić, Jadranka Pečar ; Bešlić, Ivan

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, June 2015, Vol.66(2), pp.171-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1848-6312 ; PMID: 26110480 Version:1 ; DOI: 10.1515/aiht-2015-66-2633

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical model for kinetics of organic particle adhesion at an electrified interface

Ružić, Ivica ; Pečar-Ilić, Jadranka ; Denardis, Nadica Ivošević

Journal of Electroanalytical Chemistry, 2010, Vol.642(2), pp.120-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1572-6657 ; DOI: 10.1016/j.jelechem.2010.02.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaction kinetics and mechanical models of liposome adhesion at charged interface

Ivošević Denardis, Nadica ; Ružić, Ivica ; Pečar-Ilić, Jadranka ; El Shawish, Samir ; Ziherl, Primož

Bioelectrochemistry, December 2012, Vol.88, pp.48-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-5394 ; E-ISSN: 1878-562X ; DOI: 10.1016/j.bioelechem.2012.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prognostic parameters for survival of patients with malignant mesenchymal tumors of the uterus

Nola, Marin ; Babic, Damir ; Ilic, Jadranka ; Marusic, Matko ; Uzarevic, Branka ; Petrovecki, Mladen ; Sabioncello, Ante ; Kovac, Drazen ; Jukic, Stanko

Cancer, Dec 15, 1996, Vol.78(12), p.2543(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of Wolffian duct tumor recurrence without chemotherapy

Lešin, Joško ; Forko-Ilić, Jadranka ; Plavec, Andrea ; Planinić, Pavao

Archives of Gynecology and Obstetrics, 2009, Vol.280(5), pp.855-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0932-0067 ; E-ISSN: 1432-0711 ; DOI: 10.1007/s00404-009-1024-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in nanomechanical properties and adhesion dynamics of algal cells during their growth

Pillet, Flavien ; Dague, Etienne ; Pečar Ilić, Jadranka ; Ružić, Ivica ; Rols, Marie-Pierre ; Ivošević Denardis, Nadica

Bioelectrochemistry, June 2019, Vol.127, pp.154-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-5394 ; E-ISSN: 1878-562X ; DOI: 10.1016/j.bioelechem.2019.02.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algal cell response to laboratory-induced cadmium stress: a multimethod approach

Ivošević DeNardis, Nadica ; Pečar Ilić, Jadranka ; Ružić, Ivica ; Novosel, Nives ; Mišić Radić, Tea ; Weber, Andreas ; Kasum, Damir ; Pavlinska, Zuzana ; Balogh, Ria ; Hajdu, Bálint ; Marček Chorvátová, Alžbeta ; Gyurcsik, Béla

European Biophysics Journal, 2019, Vol.48(3), pp.231-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7571 ; E-ISSN: 1432-1017 ; DOI: 10.1007/s00249-019-01347-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ružić, Ivica
 2. Ruzic, Ivica
 3. Pecar-Ilic, Jadranka
 4. Denardis, Ni
 5. Pečar Ilić, Jadranka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...