skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Geopolitics and Post-Critical Shift in Geopolitical Research Paradigm

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.5(4), pp.6-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-4-6-14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of Spatial Interpretations in Identity Imposing in Border Cities of EU-Russia

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.5(4), pp.72-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-4-72-74

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and Europe: The Deconstruction of a Discourse of ‘Othering’: A Case of Geopolitical Conflict in Moldova

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 October 2015, Vol.6(4(21)), pp.56-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-56-58

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal “Comparative Politics” in Web of Science

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 December 2016, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2017-8-1-162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Research of Transregional Development in Eurasia

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 August 2016, Vol.7(3(24)), pp.162-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-162-163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TERRITORIAL AND SPATIAL IDENTITY: NEW APPROARCH TO THE BASIC CONCEPTS

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 January 2018, Vol.9(1), pp.18-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.24411/2221-3279-2018-00002

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochronopolitical Identity of Capitals of a Problematic Statehood: Research Question

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 October 2015, Vol.6(4(21)), pp.89-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-89-93

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARATIVE STUDIES OF THE PROBLEMS OF POLITICAL GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(1(7)), pp.142-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-1(7)-142-144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deconstruction of Spatial Identity in the Separated Cities: The Cases of Blagoveshensk and Heihe

I. Yu. Okunev ; D. V. Basova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 October 2015, Vol.6(4(21)), pp.119-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-119-120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A word to a reader

A. D. Voskressenski ; E. V. Koldunova ; I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2017, Vol.8(3), pp.5-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. I. Yu. Okunev
  2. Okunev, I. Yu
  3. Array Ю. Окунев
  4. E. V. Koldunova
  5. И. Окунев Ю

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...