skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 883  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observation of an Antimatter Hypernucleus

Abelev, B; Abelev, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 10, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1126/science.1183980

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mean field approaches for \(\Xi^-\) hypernuclei and current experimental data

Sun, T ; Hiyama, E ; Sagawa, H ; Meng, J; Meng, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 11, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevC.94.064319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct experimental evidence of the weak \(\Lambda n p \rightarrow n n p\) hypernucleus decay

Agnello, M ; Benussi, L ; Bertani, M ; Bhang, H ; Bonomi, G ; Botta, E ; Bregant, M ; Bressani, T ; Bufalino, S ; Busso, L ; Calvo, D ; Camerini, P ; Dalena, B ; De Mori, F ; D'Erasmo, G ; Fabbri, F ; Feliciello, A ; Filippi, A ; Fiore, E ; Fontana, A ; Fujioka, H ; Genova, P ; Gianotti, P ; Grion, N ; Lucherini, V ; Marcello, S ; Mirfakhrai, N ; Moia, F ; Morra, O ; Nagae, T ; Outa, H ; Pantaleo, A ; Paticchio, V ; Paino, S ; Rui, R ; Simonetti, G ; Wheadon, R ; Zenoni, A; Zenoni, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 27, 2012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a bound Lambda-n-n ?

Gal, Avraham ; Garcilazo, Humberto; Garcilazo, Humberto (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 17, 2014

DOI: 10.1016/j.physletb.2014.07.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationships between nonmesonic-weak-decays in different hypernuclei

Krmpotić, Franjo; Krmpotić, Franjo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 16, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevC.82.055204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there a bound nΛ3?

Gal, Avraham ; Garcilazo, Humberto

Physics Letters B, 07 September 2014, Vol.736, pp.93-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-2693 ; E-ISSN: 1873-2445 ; DOI: 10.1016/j.physletb.2014.07.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shell-model predictions for double-Lambda hypernuclei

Gal, A ; Millener, D; Millener, D (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 30, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.physletb.2011.05.069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Four-body structure of neutron-rich hypernucleus \(^6_{\Lambda}\)H

Hiyama, E ; Ohnishi, S ; Kamimura, M ; Yamamoto, Y; Yamamoto, Y (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 1, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2013.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Few-body systems with S = − 1 and −2

Hiyama, Emiko

Nuclear Physics, Section A, 2010, Vol.835(1), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2010.01.196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of hypernuclei with electron beams

Nakamura, Satoshi N

Nuclear Physics, Section A, 20 September 2013, Vol.914, pp.3-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2013.02.201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-body couplings in RMF and its effects on hyperonic star equation of state

Tsubakihara, K ; Ohnishi, A

Nuclear Physics, Section A, 20 September 2013, Vol.914, pp.438-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2013.04.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double Λ-hypernuclei at the PANDA experiment

Sanchez Lorente, Alicia

Hyperfine Interactions, 2012, Vol.213(1), pp.41-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3843 ; E-ISSN: 1572-9540 ; DOI: 10.1007/s10751-011-0394-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shell-model calculations applied to the γ-ray spectroscopy of light Λ hypernuclei

Millener, D.J

Nuclear Physics, Section A, 20 September 2013, Vol.914, pp.109-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2013.01.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-Symmetrized Hyperspherical Harmonics Method Applied to Light Hypernuclei

Barnea, N ; Deflorian, S ; Leidemann, W ; Orlandini, G

EPJ Web of Conferences, Vol.113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21016275 ; DOI: 10.1051/epjconf/201611308005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution hypernuclear spectroscopy at Jefferson Lab Hall A

Garibaldi, F ; Bydžovský, P ; Cisbani, E ; Cusanno, F ; De Leo, R ; Frullani, S ; Iodice, M ; Lerose, J.J ; Markowitz, P ; Millener, D.J ; Urciuoli, G.M

Nuclear Physics, Section A, 20 September 2013, Vol.914, pp.34-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2013.02.054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shell-model calculations for p-shell hypernuclei

Millener, D.J

Nuclear Physics, Section A, 01 May 2012, Vol.881, pp.298-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2012.01.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

\(\Lambda\Lambda\) interaction and hypernuclei

Albertus, C ; Amaro, J ; Nieves, J; Nieves, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 5, 2013

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of some two-body non-mesonic decays of \(^4_\Lambda\)He and \(^5_\Lambda\)He

Collaboration, Finuda ; Agnello, M ; Benussi, L ; Bertani, M ; Bhang, H ; Bonomi, G ; Botta, E ; Bregant, M ; Bressani, T ; Bufalino, S ; Busso, L ; Calvo, D ; Camerini, P ; Dalena, B ; De Mori, F ; D'Erasmo, G ; Fabbri, F ; Feliciello, A ; Filippi, A ; Fiore, E ; Fontana, A ; Fujioka, H ; Genova, P ; Gianotti, P ; Grion, N ; Lucherini, V ; Marcello, S ; Mirfakhrai, N ; Moia, F ; Morra, O ; Nagae, T ; Outa, H ; Pantaleo, A ; Paticchio, V ; Piano, S ; Rui, R ; Simonetti, G ; Wheadon, R ; Zenoni, A; Zenoni, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 5, 2011

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for 6{\Lambda}H

Agnello, M ; Benussi, L ; Bertani, M ; Bhang, H ; Bonomi, G ; Botta, E ; Bregant, M ; Bressani, T ; Bufalino, S ; Busso, L ; Calvo, D ; Camerini, P ; Dalena, B ; De Mori, F ; D'Erasmo, G ; Fabbri, F ; Feliciello, A ; Filippi, A ; Fiore, E ; Fontana, A ; Fujioka, H ; Genova, P ; Gianotti, P ; Grion, N ; Lucherini, V ; Marcello, S ; Mirfakhrai, N ; Moia, F ; Morra, O ; Nagae, T ; Outa, H ; Pantaleo, A ; Paticchio, V ; Piano, S ; Rui, R ; Simonetti, G ; Wheadon, R ; Zenoni, A ; Gal, A; Gal, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 19, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.042501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of \(\Xi^-\)-hypernuclei via the (\(K^-,K^+\)) reaction in a quark-meson coupling model

Tsushima, K ; Shyam, R ; Thomas, A; Thomas, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 20, 2012

DOI: 10.1007/s00601-012-0592-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 883  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (585)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (9)
 2. 1982đến1993  (13)
 3. 1994đến2001  (168)
 4. 2002đến2010  (317)
 5. Sau 2010  (376)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (880)
 2. Japanese  (6)
 3. Portuguese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nagae, T
 2. Tamura, H
 3. Outa, H.
 4. Hashimoto, O
 5. Takahashi, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...