skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding heme proteins with hyperfine spectroscopy

Van Doorslaer, Sabine

Journal of Magnetic Resonance, July 2017, Vol.280, pp.79-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-7807 ; E-ISSN: 1096-0856 ; DOI: 10.1016/j.jmr.2017.01.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delocalisation of photoexcited triplet states probed by transient EPR and hyperfine spectroscopy

Richert, Sabine ; Tait, Claudia E ; Timmel, Christiane R

Journal of Magnetic Resonance, July 2017, Vol.280, pp.103-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-7807 ; E-ISSN: 1096-0856 ; DOI: 10.1016/j.jmr.2017.01.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time differential perturbed angular correlation of [formula omitted]-EDTA linked to the single free cysteine of bovine serum albumin

Ceolı́n, M ; Martı́nez, J.A ; Ermácora, M.R

Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 1997, Vol.35(2), pp.135-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-022X ; E-ISSN: 1872-857X ; DOI: 10.1016/S0165-022X(97)00032-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Insulating Materials for Optoelectronics: New Developments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insulating Materials for Optoelectronics: New Developments

Agulló-López, F

ISBN: 9789810222307 ; E-ISBN: 9789812813015 ; E-ISBN: 9789814500555 ; DOI: 10.1142/2720

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Richert, Sabine
  2. Timmel, Christiane R
  3. Martı́nez, J.A
  4. Agullo-Lopez, F.
  5. Agulló-López, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...