skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 155  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scan path visualization and comparison using visual aggregation techniques

Hurter, Christophe; ENAC ; Peysakhovich, Vsevolod; ISAE-Supaéro

DOI: 10.16910/jemr.10.5.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image-Based Information Visualization Tutorial

Hurter, Christophe

DOI: 10.2312/egt.20181026 ; Related ISSN: 1017-4656

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

When paper meets multi-touch : a study of multi-modal interactions in air traffic controls

Savery, Cheryl ; Hurter, Christophe ; Lesbordes, Rémi ; Cordeil, Maxime ; Graham, Nicholas

Lecture Notes in Computer Science, 06 September 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-9743

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive exploration of 3D scanned baggage

Traoré Sompagnimdi, Michael ; Hurter, Christophe

IEEE Computer Graphics and Applications, 2017, Vol.37(1), pp.27-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2017.10

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMART PAN FOR REPRESENTATION OF PHYSICAL SPACE

Hurter, Christophe

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POINT OF VIEW SELECTION IN VIRTUAL 3D ENVIRONMENT

Hurter, Christophe

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZOOM EFFECT IN GAZE TRACKING INTERFACE

Hurter, Christophe

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMART PAN FOR REPRESENTATION OF PHYSICAL SPACE

Hurter Christophe

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POINT OF VIEW SELECTION IN VIRTUAL 3D ENVIRONMENT

Hurter Christophe

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RANDOM PATH GENERATION UPON FUNCTIONAL DECOMPOSITION

Hurter Christophe

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CURVE EDITING MECHANISM

Hurter Christophe

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISCRETE AND CONTINUOUS SELECTION INTERFACE

Hurter, Christophe

Toàn văn sẵn có

13
Toward image based algorithm to support interactive data exploration
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward image based algorithm to support interactive data exploration

Hurter, Christophe

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISCRETE AND CONTINUOUS SELECTION INTERFACE

Hurter Christophe

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CURVE EDITING MECHANISM

Hurter, Christophe

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZOOM EFFECT IN GAZE TRACKING INTERFACE

Hurter Christophe

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZOOM EFFECT IN GAZE TRACKING INTERFACE

Hurter Christophe

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RANDOM PATH GENERATION UPON FUNCTIONAL DECOMPOSITION

Hurter, Christophe

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State of the Art in Edge and Trail Bundling Techniques

Lhuillier, Antoine ; Hurter, Christophe ; Telea, Alexandre

Computer Graphics Forum, 01 June 2017, Vol.36(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-7055 ; E-ISSN: 1467-8659 ; DOI: 10.1111/cgf.13213

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Decomposition for Bundled Simplification of Trail Sets

Hurter, Christophe ; Puechmorel, Stéphane ; Nicol, Florence ; Telea, Alexandru

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 29 August 2017, Vol.PP(99), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2017.2744338

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 155  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (28)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (4)
 2. 2009đến2010  (9)
 3. 2011đến2012  (19)
 4. 2013đến2015  (27)
 5. Sau 2015  (67)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (144)
 2. French  (31)
 3. German  (11)
 4. Chinese  (2)
 5. Catalan  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hurter, Christophe
 2. Hurter, C
 3. Riche, Nathalie
 4. Conversy, Stéphane
 5. Ofek, Eyal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...