skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State Anarchy and Collective Decisions: Some Applications of Game Theory to Political Economy

Hugh Ward

Contemporary Political Theory, 2003, Vol.2(1), p.135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8914 ; E-ISSN: 1476-9336 ; DOI: 10.1057/palgrave.cpt.9300061

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A spatial model of competitive bidding for government grants: why efficiency gains are limited

Hugh Ward, Peter John; Ward, Hugh

Journal of Theoretical Politics. 2008; 20(1):47-66.

DOI: 10.1177/0951629807084039

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic inclusiveness, climate policy outputs, and climate policy outcomes

Tobias Böhmelt ; Marit Böker ; Hugh Ward

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1601848.V1 ; Related DOI: 10.1080/13510347.2015.1094059 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.1601848

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic inclusiveness, climate policy outputs, and climate policy outcomes

Tobias Böhmelt ; Marit Böker ; Hugh Ward

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.2129801.V1

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic inclusiveness, climate policy outputs, and climate policy outcomes

Tobias Böhmelt ; Marit Böker ; Hugh Ward

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.2129801

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic inclusiveness, climate policy outputs, and climate policy outcomes

Tobias Böhmelt ; Marit Böker ; Hugh Ward

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1601848 ; Related DOI: 10.1080/13510347.2015.1094059

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hugh Ward
  2. Marit Böker
  3. Tobias Böhmelt
  4. Ward, Hugh
  5. Corum, Alex

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...