skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De European Gendarmerie Force: Antwoord op de public security gap?

Hovens, J.L.

Militaire spectator, 2008, Vol.177(12), pp.664-677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3869

Toàn văn sẵn có

2
To serve and to protect?: Het onvoltooide debat over het Afghaanse politiebestel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

To serve and to protect?: Het onvoltooide debat over het Afghaanse politiebestel

Hovens, J.L.

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Police reform

Hovens, J.L.

ISSN: ; ISSN: 1387-8050

Toàn văn sẵn có

4
Police reform
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Police reform

Hovens, J.L.

Complex operations: studies on Lebanon (2006) and Afghanistan (2006-present), pp.307-332

ISBN:

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

To serve and to protect?: Het onvoltooide debat over het Afghaanse politiebestel

Hovens, J.L.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hovens, J.L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...