skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 330  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량용 시트 폴딩 장치 및 이를 갖는 차량용 폴딩 시트
SEAT FOLDING APPARATUS FOR VEHICLE AND FOLDING SEAT HAVING THE SAME

Hong, Sung Jun

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ca V 3.2 T-Type Calcium Channels in Peripheral Sensory Neurons Are Important for Mibefradil-Induced Reversal of Hyperalgesia and Allodynia in Rats with Painful Diabetic Neuropathy

Obradovic, Aleksandar Lj ; Hwang, Sung Mi ; Scarpa, Joseph ; Hong, Sung Jun ; Todorovic, Slobodan M ; Jevtovic-Todorovic, Vesna; Spafford, J. David (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0091467 ; PMCID: 3976247 ; PMID: 24705276

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete genome analysis of Serratia marcescens RSC-14: A plant growth-promoting bacterium that alleviates cadmium stress in host plants

Khan, Abdur Rahim ; Park, Gun-Seok ; Asaf, Sajjad ; Hong, Sung-Jun ; Jung, Byung Kwon ; Shin, Jae-Ho; Virolle, Marie-Joelle (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0171534 ; PMCID: 5302809 ; PMID: 28187139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laparoendoscopic single‐site ( LESS ) robot‐assisted partial nephrectomy ( RAPN ) reduces postoperative wound pain without a rise in complication rates

Shin, Tae Young ; Lim, Sey Kiat ; Komninos, Christos ; Kim, Dong Wook ; Han, Woong Kyu ; Hong, Sung Jun ; Jung, Byung Ha ; Rha, Koon Ho

BJU International, October 2014, Vol.114(4), pp.555-561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-4096 ; E-ISSN: 1464-410X ; DOI: 10.1111/bju.12783

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in the Aggressiveness and Fecundity of Hot Pepper Anthracnose Pathogen (Colletotricum acutatum) under Elevated CO2 and Temperature over 100 Infection Cycles

Koo, Tae-Hoon ; Hong, Sung-Jun ; Yun, Sung-Chul

The plant pathology journal, June 2016, Vol.32(3), pp.260-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-2254 ; PMID: 27298601 Version:1 ; DOI: 10.5423/PPJ.NT.09.2015.0183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
&#51208;&#54868; &#48177;&#54633; &#51086;&#47560;&#47492;&#48337; &#48169;&#51228; &#48143; &#54408;&#51656; &#48372;&#51316;&#51012; &#50948;&#54620; &#44048;&#47560;&#49440; 150 Gy&#50752; Sodium Dichloroisocyanurate &#48337;&#50857;&#52376;&#47532;<br>Combined Treatment with Gamma Irradiation and Sodium Dichloroisocyanurate to Control Leaf Blight and to Preserve Cut Lilies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

절화 백합 잎마름병 방제 및 품질 보존을 위한 감마선 150 Gy와 Sodium Dichloroisocyanurate 병용처리
Combined Treatment with Gamma Irradiation and Sodium Dichloroisocyanurate to Control Leaf Blight and to Preserve Cut Lilies

Koo, Tae-Hoon ; Hong, Sung-Jun ; Yun, Sung-Chul

Research in Plant Disease, 06/30/2016, Vol.22(2), pp.94-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-2262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5423/RPD.2016.22.2.94

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling Botrytis elliptica Leaf Blight on Hybrid Lilies through the Application of Convergent Chemical X-ray Irradiation

Hong, Sung-Jun ; Koo, Tae-Hoon ; Yun, Sung-Chul

The plant pathology journal, April 2016, Vol.32(2), pp.77-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-2254 ; PMID: 27147927 Version:1 ; DOI: 10.5423/PPJ.OA.09.2015.0187

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of CaV3.2 T-type calcium channels in peripheral sensory neurons contributes to analgesic properties of epipregnanolone

Ayoola, Christine ; Hwang, Sung Mi ; Hong, Sung Jun ; Rose, Kirstin E ; Boyd, Christopher ; Bozic, Neda ; Park, Ji-Yong ; Osuru, Hari Prasad ; Digruccio, Michael R ; Covey, Douglas F ; Jevtovic-Todorovic, Vesna ; Todorovic, Slobodan M

Psychopharmacology, September 2014, Vol.231(17), pp.3503-3515 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-2072 ; PMID: 24800894 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00213-014-3588-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

플라스틱 패널 체결을 위한 인서트 너트 체결구조 및 인서트 너트
COMBINATION STRUCTURE OF PLASTIC PANEL COMBINATION FOR INSERT NUT AND INSERT NUT

Hong, Sung Jun

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dust filter assembly attachable to office equipment

Hong Sung-Jun

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

열매 수확장치
APPARATUS FOR HARVESTING OF FRUIT

Hong, Sung Jun

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outer type toner dust filter assembly for office appliance

Hong, Sung-Jun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

소음 발생 저감을 위한 자동차 스티어링 휠
STEERING WHEEL OF VEHICLE FOR REDUCING NOISE

Hong, Sung Jun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dust filter assembly attachable to office equipment

Hong Sung-Jun

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENSEMBLE FILTRE À POUSSIÈRE POUVANT ÊTRE FIXÉ À UN MATÉRIEL DE BUREAU
DUST FILTER ASSEMBLY ATTACHABLE TO OFFICE EQUIPMENT

Hong, Sung-Jun

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENSEMBLE FILTRE À POUSSIÈRE POUVANT ÊTRE FIXÉ À UN MATÉRIEL DE BUREAU
DUST FILTER ASSEMBLY ATTACHABLE TO OFFICE EQUIPMENT

Hong, Sung-Jun

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OUTTER TYPE TONER DUST FILTER ASSEMBLY FOR OFFICE APPLIANCE

Hong, Sung Jun

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outer type toner dust filter assembly for office appliance

Hong, Sung Jun

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AN BÜROMÖBELN ANBRINGBARE STAUBFILTERVORRICHTUNG
ENSEMBLE FILTRE À POUSSIÈRE POUVANT ÊTRE FIXÉ À UN MATÉRIEL DE BUREAU
DUST FILTER ASSEMBLY ATTACHABLE TO OFFICE EQUIPMENT

Hong, Sung-Jun

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AN BÜROMÖBELN ANBRINGBARE STAUBFILTERVORRICHTUNG
ENSEMBLE FILTRE À POUSSIÈRE POUVANT ÊTRE FIXÉ À UN MATÉRIEL DE BUREAU
DUST FILTER ASSEMBLY ATTACHABLE TO OFFICE EQUIPMENT

Hong, Sung-Jun

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 330  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (99)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (38)
 2. 2003đến2007  (20)
 3. 2008đến2011  (46)
 4. 2012đến2016  (156)
 5. Sau 2016  (70)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (219)
 2. Bài báo  (110)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (318)
 2. Korean  (149)
 3. French  (19)
 4. German  (13)
 5. Chinese  (7)
 6. Portuguese  (4)
 7. Japanese  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hong, Sung-Jun
 2. Shin, Jae-Ho
 3. Hong, SJ
 4. Jung, Heon
 5. Chun, Dong Hyun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...