skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.196  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychiatry. Experts map the terrain of mood disorders

Holden, Constance

Science (New York, N.Y.), 26 February 2010, Vol.327(5969), pp.1068 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20185697 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.327.5969.1068-a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Iraqi Artifacts Go Online
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraqi Artifacts Go Online

Holden, Constance

Science, 01/08/2010, Vol.327(5962), pp.129.1-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.327.5962.129-a

Toàn văn sẵn có

3
Learning With Style
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning With Style

Holden, Constance

Science, 01/08/2010, Vol.327(5962), pp.129.2-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.327.5962.129-b

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychiatry. APA seeks to overhaul personality disorder diagnoses

Holden, Constance

Science (New York, N.Y.), 12 March 2010, Vol.327(5971), pp.1314 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20223959 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.327.5971.1314

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Samples

Holden, Constance

Science, 1 January 2010, Vol.327(5961), pp.17-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Samples

Holden, Constance

Science, 2 April 2010, Vol.328(5974), pp.21-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Samples

Holden, Constance

Science, 8 January 2010, Vol.327(5962), pp.129-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Samples

Holden, Constance

Science, 9 April 2010, Vol.328(5975), pp.149-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Samples

Holden, Constance

Science, 15 January 2010, Vol.327(5963), pp.253-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Randomsamples

Holden, Constance

Science, 16 April 2010, Vol.328(5976), pp.289-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Samples

Holden, Constance

Science, 22 January 2010, Vol.327(5964), pp.397-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Samples

Holden, Constance

Science, 29 January 2010, Vol.327(5965), pp.507-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Samples

Holden, Constance

Science, 5 February 2010, Vol.327(5966), pp.627-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Samples

Holden, Constance

Science, 12 February 2010, Vol.327(5967), pp.765-765 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Samples

Holden, Constance

Science, 26 February 2010, Vol.327(5969), pp.1065-1065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Leggy Predator
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leggy Predator

Holden, Constance

Science, 01/08/2010, Vol.327(5962), pp.129.3-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.327.5962.129-c

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychiatry. Behavioral addictions debut in proposed DSM-V

Holden, Constance

Science (New York, N.Y.), 19 February 2010, Vol.327(5968), pp.935 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20167757 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.327.5968.935

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Three Q's
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Q's

Holden, Constance

Science, 01/08/2010, Vol.327(5962), pp.129.4-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.327.5962.129-d

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Randomsamples

Holden, Constance

Science, 5 March 2010, Vol.327(5970), pp.1183-1183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Samples

Holden, Constance

Science, 12 March 2010, Vol.327(5971), pp.1307-1307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.196  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.192)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (129)
 2. 1977đến1984  (785)
 3. 1985đến1992  (1.297)
 4. 1993đến2001  (548)
 5. Sau 2001  (1.437)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4.187)
 2. Bình xét khoa học  (5)
 3. Tin tức  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Biology  (2.388)
 2. Sciences (General)  (2.374)
 3. Miscellaneous Sciences (So)  (348)
 4. Humans  (342)
 5. Copyrights  (203)
 6. Scientists  (139)
 7. Animals  (138)
 8. Carbon Monoxide  (119)
 9. Stem Cells  (113)
 10. Research  (99)
 11. Medical Research  (86)
 12. Human  (74)
 13. Science  (60)
 14. Brain  (60)
 15. Archaeology  (30)
 16. Evolution  (29)
 17. Embryos  (28)
 18. Cloning  (24)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Holden, Constance
 2. Constance Holden
 3. Holden, C.
 4. National Library of Medicine
 5. Bhattacharjee, Yudhijit

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...