skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.926  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2010 census. America's Uncounted Millions

Holden, Constance

Science (New York, N.Y.), 22 May 2009, Vol.324(5930), pp.1008-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 19460980 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.324_1008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Iraqi Artifacts Go Online
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraqi Artifacts Go Online

Holden, Constance

Science, 01/08/2010, Vol.327(5962), pp.129.1-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.327.5962.129-a

Toàn văn sẵn có

3
Learning With Style
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning With Style

Holden, Constance

Science, 01/08/2010, Vol.327(5962), pp.129.2-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.327.5962.129-b

Toàn văn sẵn có

4
Leggy Predator
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leggy Predator

Holden, Constance

Science, 01/08/2010, Vol.327(5962), pp.129.3-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.327.5962.129-c

Toàn văn sẵn có

5
Three Q's
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Q's

Holden, Constance

Science, 01/08/2010, Vol.327(5962), pp.129.4-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.327.5962.129-d

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How the Brain Understands Music.(Brief Article)

Holden, Constance

Science, April 27, 2001, Vol.292(5517), p.623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oldest Human DNA Reveals Aussie Oddity

Holden, Constance

Science, Jan 12, 2001, Vol.291(5502), p.230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NETWATCH.(optical illusions online; www.networkmagazine.com; Hubble Space Telescope exhibit and online;)(Digital Morphology Group invertebrate skeletons online)(Brief Article)(Product Announcement)

Holden, Constance

Science, Feb 23, 2001, Vol.291(5508), p.1453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zapping Memory Center Triggers Drug Craving.(Brief Article)

Holden, Constance

Science, May 11, 2001, Vol.292(5519), p.1039 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panel Seeks Truth in Lie Detector Debate.(National Academy of Sciences to research validity of polygraphs)(Brief Article)

Holden, Constance

Science, Feb 9, 2001, Vol.291(5506), p.967 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researcher Sues After School Spent His Grant.(Brief Article)

Holden, Constance

Science, April 20, 2001, Vol.292(5516), p.411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missing Thighbones Suddenly Reappear.(prehistoric Kennewick Man)(Brief Article)

Holden, Constance

Science, July 6, 2001, Vol.293(5527), p.25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Suggests Pitch Perception Is Inherited.(National Institute on Deafness and Other Communication Disorders)(Brief Article)

Holden, Constance

Science, March 9, 2001, Vol.291(5510), p.1879 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academies Seek Release Of Egyptian Scientist.(Brief Article)

Holden, Constance

Science, June 8, 2001, Vol.292(5523), p.1811 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Few Authors Disclose Conflicts, Survey Finds.(commercial interests of scientists)(Brief Article)

Holden, Constance

Science, May 4, 2001, Vol.292(5518), p.829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Behavioral Geneticist Celebrates Twins, Scorns PC Science
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavioral Geneticist Celebrates Twins, Scorns PC Science

Holden, Constance

Science, 07/03/2009, Vol.325(5936), pp.27-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.325_27

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
In Search of Darkness
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Search of Darkness

Holden, Constance

Science, 11/27/2009, Vol.326(5957), pp.1171.2-1171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.326.5957.1171-b

Toàn văn sẵn có

18
Look Out for Flashers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Look Out for Flashers

Holden, Constance

Science, 07/03/2009, Vol.325(5936), pp.15.3-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.325_15c

Toàn văn sẵn có

19
China's Human Volcano
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Human Volcano

Holden, Constance

Science, 07/24/2009, Vol.325(5939), pp.373.4-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.325_373d

Toàn văn sẵn có

20
Ancient Granaries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient Granaries

Holden, Constance

Science, 07/03/2009, Vol.325(5936), pp.15.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.325_15a

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.926  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.920)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (143)
 2. 1981đến1987  (604)
 3. 1988đến1994  (166)
 4. 1995đến2002  (124)
 5. Sau 2002  (889)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Science (New York, N.Y.)  (363)
 2. Science (Washington)  (298)
 3. Science.  (1.896)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Holden, Constance
 2. Holden, C
 3. Constance Holden
 4. National Library of Medicine
 5. Vogel, Gretchen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...