skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Style Matching Conversational Agents

Aneja, Deepali ; Hoegen, Rens ; Mcduff, Daniel ; Czerwinski, Mary

Arxiv ID: 1910.07514

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Style Matching Conversational Agents

Aneja, Deepali ; Hoegen, Rens ; Mcduff, Daniel ; Czerwinski, Mary; Czerwinski, Mary (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 16, 2019

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An End-to-End Conversational Style Matching Agent

Hoegen, Rens ; Aneja, Deepali ; Mcduff, Daniel ; Czerwinski, Mary; Czerwinski, Mary (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 13, 2019

DOI: 10.1145/3308532.3329473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...