skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách khuyến khích xuất khẩu ở Trung Quốc - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

La Thị Nối; Nguyễn Thị Kim Chi Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2005 - (382.6 LA-N 2005)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997 : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07

Phùng Minh Quyên; Nguyễn Xuân Thiên Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2007 - (382.6 PH-Q 2007)

Truy cập trực tuyến

3
Chính sách khuyến khích xuất khẩu ở Trung Quốc - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách khuyến khích xuất khẩu ở Trung Quốc - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

La, Thị Nối; Nguyễn, Thị Kim Chi

La, T. N. (2005). Chính sách khuyến khích xuất khẩu ở Trung Quốc - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11346

Truy cập trực tuyến

4
Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997

Phùng, Minh Quyên; Nguyễn, Xuân Thiên

Phùng, M. Q. (2007). Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01067; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44187

Truy cập trực tuyến

5
Chính sách khuyến khích xuất khẩu ở Trung Quốc - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế: 50212
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách khuyến khích xuất khẩu ở Trung Quốc - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế: 50212

La, Thị Nối; Nguyễn, Thị Kim Chi, Người hướng dẫn

V_L0_00557; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45036

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997 Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Phùng Minh Quyên

Khoa Kinh tế; 2007

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách khuyến khích xuất khẩu ở Trung Quốc bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam Luận văn ThS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 50212

La Thị Nối

Khoa Kinh tế; 2005

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số quy định của pháp luật Hoa Kỳ về hàng hoá nhập khẩu : những bài học thực tiễn đặt ra cho Việt Nam

Nguyễn Thị Lan Hương; Phan Chí Hiếu Người hướng dẫn

H. : Khoa Luật, 2004 - (343.730877 NG-H 2004)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07

Lê Huy Khôi; Vũ Đức Thanh Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2006 - (382.6 LE-K 2006)

Truy cập trực tuyến

10
Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Lê, Huy Khôi; Vũ, Đức Thanh

Lê, H. K. (2006). Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01068; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44186

Truy cập trực tuyến

11
Một số quy định của pháp luật Hoa Kỳ về hàng hoá nhập khẩu : những bài học thực tiễn đặt ra cho Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 6 01 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số quy định của pháp luật Hoa Kỳ về hàng hoá nhập khẩu : những bài học thực tiễn đặt ra cho Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 6 01 05

Nguyễn, Thị Lan Hương; Phan, Chí Hiếu

Nguyễn, T. L. H. (2004). Một số quy định của pháp luật Hoa Kỳ về hàng hoá nhập khẩu : những bài học thực tiễn đặt ra cho Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; V_L0_00386; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50638

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số quy định của pháp luật Hoa Kỳ về hàng hoá nhập khẩu những bài học thực tiễn đặt ra cho Việt Nam Luận văn ThS Luật 6 01 05

Nguyễn Thị Lan Hương

Khoa Luật; 2004

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Lê Huy Khôi

Khoa Kinh tế; 2006

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01

Nguyễn Tiến Hùng; Phan Huy Đường người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2012 - (382.09597 NG-H 2012)

Truy cập trực tuyến

15
Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO

Nguyễn, Tiến Hùng; Phan, Huy Đường

Nguyễn, T. H. (2012). Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050001372; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43587

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO Luận án TS Kinh tế 62 31 01 01

Nguyễn Tiến Hùng

ĐHKT; 2012

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lê Huy Khôi
  2. La, Thị Nối
  3. La Thị Nối
  4. Nguyễn Tiến Hùng
  5. Phùng Minh Quyên

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...