skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Croce and History Between Art and Science; Croce e la storia tra arte e scienza

Coli, Daniela

DOI: 10.6093/1593-7178/2136

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"There is No Orient": Hodgson and Said

Burke, Edmund

Review of Middle East Studies, 1 July 2010, Vol.44(1), pp.13-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21513481

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historicism, Nihilism, and the Chilean Neo–Avant-Garde

Sergio Roberto Villalobos-Ruminott

Discourse, 2013, Vol.35(3), pp.362-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15225321 ; E-ISSN: 15361810 ; DOI: 10.13110/discourse.35.3.0362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ägypten und Aufhebung: G. W. F. Hegel, W. E. B. Du Bois, and the African Orient

Pope, Jeremy W.

CR: The New Centennial Review, 1 December 2006, Vol.6(3), pp.149-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532687X ; E-ISSN: 15396630

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurer of All Things: John Greaves (1602-1652), the Great Pyramid, and Early Modern Metrology

Shalev, Zur

Journal of the History of Ideas, 1 October 2002, Vol.63(4), pp.555-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00225037 ; E-ISSN: 10863222 ; DOI: 10.2307/3654160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geoffrey Barraclough: From Historicism to Historical Science

Dewar, Kenneth C.

The Historian, 1 April 1994, Vol.56(3), pp.449-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182370 ; E-ISSN: 15406563

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEGEL'S INTERNATIONALISM: WORLD HISTORY AND EXCLUSION

Boubia, Fawzi

Metaphilosophy, 1 October 1997, Vol.28(4), pp.417-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00261068 ; E-ISSN: 14679973

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCHUMPETER AND EVOLUTION: A PHILOSOPHICAL INTERPRETATION

Shionoya, Yuichi

History of Economic Ideas, 1 January 2007, Vol.15(1), pp.65-80

ISSN: 11228792 ; E-ISSN: 17242169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

«Вперёд к отцам» или «Назад в будущее»? Две тенденции в богословии XX века

ЛЕГЕЕВ МИХАИЛ ; ЗИНКОВСКИЙ МЕФОДИЙ ; ЗИНКОВСКИЙ КИРИЛЛ

DOI: 10.24411/1814-5574-2016-00088

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Concept of Nature and Historicism in Marx

Zhang, Wenxi

Frontiers of Philosophy in China, 1 December 2006, Vol.1(4), pp.630-642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16733436 ; E-ISSN: 1673355X ; DOI: 10.1007/s11466-006-0028-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATURE AND HISTORICIZATION: A THEOLOGICAL REFLECTION ON ECOLOGY

Obayashi, Hiroshi

CrossCurrents, 1 July 1973, Vol.23(2), pp.140-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00111953 ; E-ISSN: 19393881

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1994  (1)
  2. 1994đến1996  (1)
  3. 1997đến2001  (1)
  4. 2002đến2006  (3)
  5. Sau 2006  (5)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...